ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:02
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލައިގައި ދެން އޮތީ ޙުކުމް
 
މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ނިންމާލާފައި
 
ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ވުމުގެ ޙައްޤު މި މައްސަލައިގައި ނެތްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި

ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހީމީ ހިޔާ، ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމް އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ސަލާމަތްވި މީހުން، އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމެންދެން ބަންދު ނުކޮށްދޭން ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައި ވަނީ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާމެދު އަމަލުކުރާނެ ތަފްސީލީ އިޖުރާއަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނަމަ ބަޔާންކުރައްވައި، އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ތަހުވީލު ކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެއަށްފަހު މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ވަކީލު ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ތަފްސީލީ އިޖުރާއަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައި ނެތް ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ނެތް ވާހަކައެއް ހިފައިގެން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައިސްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ވަނީ އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފިނަމަ އެކަން ތަންފީޒު ކުރާނެ އިޖުރާއަތެއް ނެތްކަމަށްކަން ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން ހައިކޯޓުން މީހަކު ޖަލަށް ލައިފިނަމަ އޭނާ ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ޖަލެއްގައިތޯއާއި، އެކަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައިތޯވެސް ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކަރަމް ސުހައިލްއާއި ހުސައިން ޝާމީންއަކީ މިވަގުތުވެސް ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެއްކަން ދިފާއީ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ވީއިރު، އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި އެމީހުން ބަންދު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ކިޔާދޭންޖެހޭކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަފްސީލީ އިޖުރާއަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދިފާއީ ވަކީލު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައިވާ އިބާރާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި 3 ކަމަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތައް ބަންދު ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޟަރޫރީ ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތައް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޖުރާއަތެއް ނެތްކަމަށެވެ. ތިންވަނަ ކަމަކީ އެކަން ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމަށެވެ.

އެއަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ބައެއް ކަންކަން ސާފު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 199 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެމީހުން ބަންދުގައި ތިބި މުއްދަތާއި، މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، އެމީހުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދުން ފިޔަވައި އިތުރު "އޮޕްޝަންއެއް" ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ޕީޖީ އޮފީހަށް އެބައޮތްތޯ ފަނޑިޔާރަކު ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެކަމުގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްލަން އެދުމުގެ ޙައްްގު ލިބިދޭކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 199 ވަނަ މާއްދާގައި ގައި ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ވުމުގެ ޙައްޤު މި މައްސަލައިގައި އޮތްތޯ ބަލާއިރު، މަރުގެ މައްސަލަތަކަށް ކަފާލާތު ނުލިބޭ ކުށްތަކެއް ހުންނަކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 199 ވަނަ މާއްދާ - ރާއްޖެއެމްވީ

ވުމާއެކު، އެ މާއްދާގެ ތެރެއިން ލިބޭ ލުއި މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނަށް ހަނި ކުރެވިފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ބައެއް އިތުރު ސުވާލުތައް ފަނޑިޔާރުން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބުދަ ދުވަހު ނިންމާލާފައިވާއިރު، ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް