ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:16
ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް
ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް
މަޖިލިސް
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތް ސާބިތުނުކޮށްނުދެވޭނެމަ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭ - ޝަހީމް
 
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކައެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ
 
ވެރިކަމަށް އައިސް އޭގެ އެއްވެސް އަސްލެއް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައިނުދެވުނު

އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ގުޅުވައިގެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ހަގީގަތް ސާބިތުނުކޮށްދެވޭނެމަ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމުގެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް ވިދާޅުވީ އެ ކުއްލި މައްސަލައަކީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއި ބެހޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ މޭރުމަކުން ވާހަކަދައްކާ، މިއަދު ވެރިކަމަށް އައިސް އޭގެ އެއްވެސް އަސްލެއް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައިނުދެވުނު ކަމަަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ މިއަދު ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަށް ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިފައިވާއިރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ، އެބޭފުޅާގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކައެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ މި މަޖިލީހުން އެބޭފުޅާގެ ނޯކޮންފިޑެންސަންދާންޖެހޭ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ވެރިކަމަށް އައުމުން، އެ ވެރިކަމެއްގެ އެއްވެސް އަސްލެއް، އެއްވެސް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން.
މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް

މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިވި އަވަށްޓެރި ގާތް އުހުތެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ އަތުގައި ހިފާފައި އޮތީ އިންޑިއާއިން ކަމަށެވެ.

އަދި ބޭސްފަރުވާއަށް އެންމެ އާންމު ރައްޔިތު މީހާ ދަނީ އިންޑިއާއަށް ކަމަށާއި، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ދިވެހިންނާ ދޭތެރޭގައި ނުހަނު އިހްތިރާމާއެކުގައި ކަންކުރަމުންދާއިރުގައި، އަދުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކާ އެގޮތަށް ކަންކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ބަނަ ދުވަސްތަކެއް ފެނިގެން ދިއުންކަމަށެވެ.

އަދި އެ ބަނަ ދުވަސްތަކެއް ފެންނަން އޮތުމާއެކު، ސަރުކާރުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ ތެދުތޯ ނޫންތޯ މަޖިލީހުން ބަލައި، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނޯކޮންފިޑެންސަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް