ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 10:12
ޖޭޑީއެސްގެ ދަށުން ކިޔަވައި ނިންމި ދިވެހި ދަރިވަރެއް
ޖޭޑީއެސްގެ ދަށުން ކިޔަވައި ނިންމި ދިވެހި ދަރިވަރެއް
ޖޭޑީއެސް
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިިތުރުކޮށްފި
 
މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު 24 ޑިސެމްބަރ އާ ހަމައަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
 
2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ހަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ
 
މިހާތަނަށް 16 ދަރިވަރަކު ވަނީ މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ކިޔަވަން ފޮނުވާފައި

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދޭ، ޖަޕަނީޒް ގްރާންޑް އެއިޑް (ޖޭޑީއެސް) ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅެމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ގްރާންޓުގެ ދަށުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް ހަ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ ޖޭޑީއެސް އިންނެވެ. އަދި ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކޯހުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ވެސް ދޭނީ ޖޭޑީއެސް އިންނެވެ.

ޖޭޑީއެސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ސޮކަލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ އުމުރުން 22 އަހަރާއި 39 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އެ ފަރާތަކީ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ސިވިލް ސާވެންޓުނާއި މިނިވަން މުއައްސާސާތަކާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެއެވެ. އަދި މާސްޓާސް ޑިގްރީ އާއި އެއަށްވުރެ މަތީ ޑިގްރީއެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ޖޭޑީއެސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕުގައި ކިޔެވުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސުކުބާއިން މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސައިންސާއި، ނެޝަނަލް ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ޕޮލިސީ ސްޓަޑީސް އިން މާސްޓަރސް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ރިޓްސުމެއިކަން ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް އަރޓްސް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްއަށެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުރިން ހުޅުވާލީ މި މަހުގެ 3 އާ ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 24 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ޖޭޑީއެސް އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 6 ދަރިވަރަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު މިހާތަނަށް 16 ދަރިވަރަކު ވަނީ މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ކިޔަވަން ފޮނުވާފައެވެ.

ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯއާއި ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމްކިޔުއޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ލައިސެންސިންގ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސް ހެދުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ފަދަ ތަންތަނުން ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެ އިދާރާއަކުން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް