ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 10:04
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ދައުރު
މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި
 
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ފާސްކޮށްފައިވޭ
 
މިއީ މި ދައުރު ދިގު ދައްމާލަން ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަހަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަން ބުދަ ދުވަހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ރިޔާސަތުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ. މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ މަސައްކަތް 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވޯޓަށް އަހާ ގަޑީގައި އައްސަވާނެކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހިނގަމުންދާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ވެސް ނުނިމި އޮތުމާއި އިތުރު މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ހުރުމުން މަޖިލީހުގެ 26 ވަނަ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރު 7 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައި. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި ނުވާތީ އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 214 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހުގެ 7 ދުވަސްކުރިން ބަޖެޓާއި މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ގަޑީގައި ވޯޓަށް އަހާނަން.
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް

27 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ދިގުދަންމާލަން ނިންމާފައި ވަނީ 2024ގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާއި އަދި އެ ނޫންވެސް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ހުރުމުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެދުވަހު ނެގި ވޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ދިގުދަންމާލަން ނިންމާފައި ވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް 51 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. ދައުރު ދިގުދަންމާލުމާއި މެދު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 6 މެންބަރަކު ތިއްބެވިއެވެ. އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް އެއް މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ
އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު - މެންބަރު ހަލީމް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ