ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 15:08
ކުންފުނީގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު
ކުންފުނީގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު
މަޖިލިސް
ކުންފުނީގެ ބިލު
ކުންފުނީގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
 
މި ބިލަކީ ކުންފުނި އުފައްދައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުމާއި އުވާލުމާއި އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހެޅި ބިލެއް

ކުރީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ކުންފުނީގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދެވެ. އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް ފަހު ބިލު ފާސްކުރަން ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކުރީ އިއްޔެގެ ޖަލްސާއަށެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓަށް އަހަން ބޭނުންވާ 44 މެންބަރުންގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ނިންމެވީ މި ބިލު ފާސްކުރުން އަންގާރަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކުރުމަށެވެ.

ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ އައު ބިލަކީ ކުންފުނި އުފައްދައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުމާއި އުވާލުމާއި އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކޮށް, އައު ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ތަޢާރުފުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާ ގާނޫނެކެވެ. މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނަކީ މީގެ ފަންސަވީހަކަށް އަހަރުކުރިން އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނެކެވެ.

Advertisement

ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަރައްގީވެފައިވާ ގާއުމުތަކުން ވެސް އެ ގައުމުތަކުގެ ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ނިޒާމަށް ޒަމާނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އިންވެސްޓްމަންޓަށް ފަހި، ދެފުށް ފެންނަ މިންގަނޑުތައް ޚިޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި ވެސް ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކޮށް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ.

ކުންފުންޏާބެހޭ ބިލުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަގުސަދަކީ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ނަފާ ހޯދުމަށްޓަކައި، އިގުތިސާދީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ރައުސުލްމާލު އިންވެސްޓްކޮށް، އިގުތިސާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ރިސްކު ނަގައި، ގައުމުގެ އިގުތިސާދުގައި ވިޔަފާރިތައް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމެވެ. އަދި ތަރައްގީވެފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްހަމައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ވިޔަފާރި ޝަޚްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނި އުފައްދައި، ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ކުންފުނި ހިންގުމާއި ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ހަމަތަކާއި އެކަންކަމުގައި އަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 53 މެންބަރުންނެވެ. އެއް މެންބަރަކު ވަނީ ބިލު ފާސްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ
އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު - މެންބަރު ހަލީމް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ