ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:34
މަޙްމޫދު ހިޝާމް އަބޫ ލިމިދީ؛ ގެދޮރު ގެއްލުނު ޣައްޒާ ނަރުހެއް
ފަލަސްތީނު އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ޤަތުލުޢާންމުގެ ތެރެއިން ޔަހޫދީން ވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުން ކޮޕް-28 އަށް ނުފެންނަނީތަ؟
 
ފެނާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަންވެސް އެމީހުންނަށް ނުލިބޭ، ދަރިންނަށް ދޭނެ ބޯފެން ފޮދެއް ނެތުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން
 
ޣައްޒާ ނަރުހެއް ބުނި ގޮތުގައި ކޮޕް-28ގަ އޭނާ ބުނަން ބޭނުންވަނީ، ތަޣައްޔަރުކަން ސާފުކޮށް، މީހުންގެ ފުރާނަ ހުއްޓާ ސަލާމަތް ކުރުން ކަމަށް

ޢުމުރުން 23 އަހަރުގެ މަޙްމޫދު ހިޝާމް އަބޫ ލިމިދީއަކީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އޮތް އަލް-ޝާތީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުން ގެދޮރު ގެއްލުނު ޒުވާނެކެވެ. ދެކުނުގެ ޚާން ޔޫނިސްގައި ދަމާލާފައި އޮތް ދިގު ސަފުގައި، ރީނދޫ ހަންތަކެއް ހިފައިގެން އެ ހުރި ޒުވާނާއަކީ ޣައްޒާގެ ނަރުހެކެވެ. އެތައް އިރެއް ވަންދެން އެ ސަފުގައި މަޙްމޫދު އެ ހުރީ، ސާފު ބޯފެން ފޮދެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

މަޙްމޫދު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޮތުގައި ބަލާ، އަލް-ޝިފާގައެވެ. ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކޮމާންޑް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލު ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ބުނެ، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ނިރުބަވެރި އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ސުންނާފަތިކޮށްފައެވެ.

މަޙްމޫދު، އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ދެން ބަދަލު ކުރީ އދއިން ޣައްޒާގައި ހިންގާ ސްކޫލުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ވާ ވަގުތީ ހިޔާތަކުން ހިޔާވައްސަކަށެވެ. އެ ސަރަޙައްދުގައި ސާފު ފެންފޮދެއް ލިބެން ނެތް އިރު، ލޮނު ފެންފޮދެއްގެ މިންވަރުވެސް މިއަދު ނުލިބޭ ކަމަށް މަޙްމޫދު ބުންޏެވެ. ޣައްޒާއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ތަޣައްޔަރުކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ވުރެ، ރަނގަޅުވާނީ ނުދެއްކުން ކަމަށް މަޙްމޫދު ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އަހަރެމެންނަށް އުޅެން ޖެހިފަ މި އޮތް ޙާލަކީ ވަރަށް ހިތްދަތި ޙާލަތެއް. މި ސަފުގަ އެކަނިވެސް މުޅިން މި ތިބީ ސާފު ފެން ފޮދެއްގެ އިންތިޒާރުގަ ތިބި މީހުން. ކިރިޔާ ބޯލެވޭ ވަރުގެ ފެން ފޮދެއް ހޯދަން ތިބިހާ މީހުން. ތެދެއް، އެއްވެސް ތާކު ނެތް ސާފު ފެން ފޮދެއް. ނުވިތާކަށް ލޮނުފެން ފޮދެއްވެސް، ކަރަންޓެއްވެސް ނެތް. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެމުން މިދާ ތަޣައްޔަރު ކަމުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅު ވާނީ ނުދެއްކިއްޔާ. މީހުން އަބަދުވެސް ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ އިންތިހާ ބިރުވެރިކަމާއި ހާސް ކަމެއްގަ. ވަޞީލަތްތައް އެހާ މަދު. ކާބޯތަކެއްޗެއް ނެތް. އެހެންވެ އެކަންޏެއް ނުން މީހުންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަނީކީ. އެންމެ އަސާސީ އެއްޗެހި، މިސާލަކަށް ފެނާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަންވެސް އަހަރެމެންނަކަށް ނުލިބޭ. ދަރިންނަށް ދޭނެ ބޯފެން ފޮދެއް ނެތުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން. އެއްޗެހި ދޮވެލާ، އަތްދޮވެލާ ހަދާލާނެ ފެން ފޮދެއްވެސް މިތާކު ނެތް.
މަޙްމޫދު ހިޝާމް އަބޫ ލިމިދީ؛ ގެދޮރު ގެއްލުނު ޣައްޒާ ނަރުހެއް

މި ދުވަސްވަރަކީ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަރަކާތް ކަމަށް ވާ ކޮޕް-28ގެ ބައްދަލުވުންތައް ދުބާއީގައި ކުރިއަށް ދާ ދުވަސްވަރެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުންނާއި، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެއް މާޙައުލަކުން ފެނިގެންދާ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް، މަޙްމޫދު ވަނީ މެސެޖެއް ދީފައެވެ. ޔަހޫދީން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަށް ލޯހުޅުވައިދެމުންނެވެ.

ހުރިހާތާކު މި އޮންނަނީ ކުނި. ބަލިމަޑުކަން. ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޯފެންފޮދުގައިވެސް މި ހުންނަނީ މެހި. އުޅެން ޖެހިފަ މިއޮތީ ތޮއްޖެހިގެން. ބަލިވާން ޖެހޭނީ އެކަކު، ދެން ތިބި އެންމެންނަށް ބަލި ފެތުރިގެން އެބަދޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކީވެސް މޫސުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވާ ކަންކަން. އެ އަޅާހާ ބޮންތަކުންވެސް ވެއްޓަށް ކިހާ ގެއްލުމެއް ވާނެ. ދުމާއި، އަލިފާނާއި، ގޭސްތަކާއި، ފޮސްފަރަސްއާ، މިހެން ގޮސް އެތައް އެއްޗަކުން ކިހާ ގެއްލުމެއް ވާނެ؟ އެހެންވީމަ މި މައްސަލައަށްވެސް އެބަ ޖެހެއެއްނު ޙައްލެއް ހޯދަން. ކޮޕް-28ގަ އަހަރެން ބުނަން ބޭނުންވަނީ، މި ކަމަށް އެބަޖެހެއޭ އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދަން. މި ތަޣައްޔަރުކަން ސާފުކޮށް، މީހުންގެ ފުރާނަ ހުއްޓާ އެބަ ޖެހެއޭ ސަލާމަތް ކުރަން. ސަލާމަތް ކުރެވެން އޮތް ވަރަކަށް ކުރަން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށްވެސް މިކަން ފެތުރިގެންދާނެ.
މަޙްމޫދު ހިޝާމް އަބޫ ލިމިދީ؛ ގެދޮރު ގެއްލުނު ޣައްޒާ ނަރުހެއް

ހުރިހާ ކޮޅަކުން ފިއްތާލާފައި އޮތް ޣައްޒާއަކީ ހިސާބަކަށް މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަންވެސް ކުރަމުން އައި ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު، ނަސްލު ދޮވެލުމުގެ ޤަތުލުޢާންމު ފެށިފަހުން މުޅި ޣައްޒާ އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ދަނޑުބިންތައްވެސް އޮތީ މިލާމޯޅިވެފައެވެ. ނޫނީ ނޮޅާ ސުންނާފަތިކޮށްފައެވެ. އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ މައްސަލާގައި އިޒްރޭލު ގޮވައިގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާއެއް ހިންގަން ނުކުރިފައި އޮތް އަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި، އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް، ވެއްޓަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލާލަން ކެރޭނެ އެންމެ ބައިވެރިއަކު ނަމަވެސް ހުރެދާނެބާއެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް