ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 19:12
ފުލުހުން، މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ
ފުލުހުން، މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ
އެމްވީކްރައިސިސް
އަމާންކަން ގެއްލުން
އަމާންކަން ގެއްލި، ކުށްކުރުމާއި މާރާމާރީތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
 
ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، ބިރުވެރިކަން ނެތި އުޅެވޭނެ މުޖުތަމައެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ
 
ފެނިގެންދަނީ މަގުތައް ނާމާންވެ، ގެދޮރުގެ ހަތަރު އިންފާރަކީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭ ތަންތަނަށް ވެގެންދިޔަ ތަން
 
ކޮމިޝަނަރަކު އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ފެށުމަށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ގެއްލި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުށްކުރުމާއި މާރާމާރީތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ކުށްކުރުމާއި މާރާމާރީ އިތުރުވާތީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިރިއުޅޭ ހިޔާވަހީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، މަގުތަކުގެ އަމާންކަން ގައުމުގައި ގާއިމުނުކުރެވުމަކީ އެ ޕާޓީއަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން ވަކާލާތުކުރާ، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ގެދޮރުގެ ހުރުމަތް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަމާން ރާއްޖެއެއްގެ ހިޔާދަށުގައި، ފިކުރުބޮޑުނުވާ ދިރިއުޅުމެއްގެ އުފާ ލިބެންވާނެ ކަމަށެވެ.

މާޒީގައިވެސް، ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ވެރިކަން ބައްޓަންކުރީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާ ނުކިއްސަރުކޮށް ކަމަށާއި، ޕީޕީއެމްގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައިވެސް މަގުތައް ނާމާންވެ، ގެދޮރުގެ ހަތަރު އިންފާރަކީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭ ތަންތަނަށް ވެގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޕާޓީއަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި، މި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައްވެސް ހުރީ އެމަގުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ގައުމުގެ އަމަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އިސްވެރިޔަކު އައްޔަންކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. މިއީ ފުލުހުންގެ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަރަކު އައްޔަނު ކުރުން (ޕޮލިސް ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް) ވީ އެންމެ އަވަހަށް ފެށުމަށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ނިމިގެންދިޔަ ދައުރަކީ، ފާއިތުވި 15 އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުށް މަދުކުރެވުނު ފަސް އަހަރުކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާކަމުގައި ދެކި، ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް، ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި އުޅެވޭނެ މުޖުތަމައެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ގައްދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
އެސްއޯ އަދި ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުން ތިއްބާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ގައިގައި އަތްލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ސާފު ޖަވާބެއް ނެތް!
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 13 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައި، އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލުވާލައި، އިންޒާރުދިން 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި