ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:05
ހަކަތަރި ލޭބަލް ޖަހާފައިވާ ހިޓާޗީ ފްރިޖެއް
ހަކަތަރި ލޭބަލް ޖަހާފައިވާ ހިޓާޗީ ފްރިޖެއް
އެސްޓީއޯ
ހަކަތަރި ޕްރޮގްރާމް
އެސްޓީއޯގެ އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ހަކަތަރި ލޭބަލް ދޫކޮށްފި
 
15 މޮޑެލުގެ އައިސް އަލަމާރިއާއި 4 އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރަށް ހަކަތަރި ލޭބަލް ދޫކޮށްފައިވޭ

އެސްޓީއޯގެ އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ހަކަތަރި ލޭބަލް ދޫކޮށްފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ހަކަތަ ސަމަކާރަ ލޭބަލު ޖެހުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ހަކަތަރި" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ލިމިޓެޑުން ވިއްކާ 15 މޮޑެލުގެ އައިސް އަލަމާރިއާއި 4 އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރަށް، ހަކަތަރި ލޭބަލު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަކަތަރި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނަކީ ވަކި ފެންވަރެއްގެ، ޚާއްސަ މިންގަނޑުތަކަކަށް ފެތޭ ތަކެތިކަން ޔަގީންކޮށް، އާންމުންނަށް އެތަކެތި ވަކިކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވެނީ އޭސީ، އައިސްއަލަމާރި، އަދި ދޮންނަމެޝިނެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް ވަނީ އޭސީގެ 14 މޮޑެލާއި އައިސްއަލަމާރީގެ 15 މޮޑެލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 4 ތަރި އަދި 5 ތަރީގެ އެއަރކޮންޑިޝަނަރާއި، 3 ތަރި އަދި 4 ތަރީގެ އައިސްއަލަމާރިއެވެ.

ހަކަތަރި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް