ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 16:47
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް
އޭސީސީއަށް ޕޯޓަލް އެކްސެސް ދީފައިވާކަމަށް ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން، އެކްސެސް ދެވޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު: ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު
 
އޭސީސީން ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އެކްސެސް ކަނޑާލައި ފުލް އެކްސެސް އެ ކޮމިޝަނަށް ދޭން އެދިފައި
 
އެކްސެސް ލަސްވަނީ އޭސީސީން އެދުނުގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭތީ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި
 
ފްލެޓުތަކާ ގުޅިގެން 7000 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ އޭސީސީއަށް ލިބުނު

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފެލްޓު ދޫކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ހިންގާ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ޕޯޓަލް އެކްސެސް ދީފައިވާ ކަމަށް ކުރިން ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 27 ނޮވެމްބަރުގައި ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އޭސީސީއަށް ބޭނުންވާ އެކްސެސް ދީފައިވާނެ ކަމަށް ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި އަސްލު ދަންނަވަން އުޅުއްވީ އެކްސެސް ދޭން ނިންމަވާފައި އޮތް ވާހަކަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހައިދަރު އޭސީސީން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެ ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ފަހުން އޭސީސީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މައްސަލަ ލަސްވަނީ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ޕޯޓަލްގެ އެކްސެސް ދޭން އެދުމުން ވެސް އެއެކްސެސް ދީފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގައި ވެސް އޭސީސީން ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ.

އޭސީސީގެ މި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ސުވާލު ކުރެއްވުމުން މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ވިދާޅުވީ އޭސީސީން އެދިފައިވަނީ ޝަރުތުތަކާއެކުގައި އެކްސެސް ދިނުމަށް ކަމަށާއި ވަގުތު ނަގަނީ ޕޯޓަލަކީ ޑިވެލޮޕަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށްވާއިރު އެއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކަަމަށެވެ. އަދި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ކޮށް ނިމޭނެކަން ހާމަކުރެއްވުމަށްފަހު ސީދާ ތާރީހެއް ދެންނެވުމަށް މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަތުމުން މި ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭސީސީއަށް އެކްސެސް ދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭސީސީން ފޮނުވި ސިޓީގައި އޮންނަނީ ވަކި ކަހަލަ ޝަރުތުތަކާއެކު އެކްސެސް ދޭން. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް އެކްސެސް ނުވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ބުނެފައިވޭ. ޕޯޓަލްއަކީ ޑިވެލޮޕަރުންތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލެއް. އެ ޕޯޓަލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހުރުމާއެކު އެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ދުވަސް ނަގަނީ. ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކޮށް ނިމޭނެ،
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ހައިދަރު

ހައިދަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ 4000 ފްލެޓު ލިބޭ ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭސީސީން ދޭ ލަފާގެ ދަށުން ރީ އިވެލުއޭޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ލަސްކުރުމުގެ ނިޔަތެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ވެސް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭސީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފްލެޓުތަކާ ގުޅިގެން 325 ރައްޔިތުންގެ 7000 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ. އެހެންވެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ނިންމީ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިހާރު ފެލްޓު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލާފައިވާއިރު އެ މައްސަލަ ދިގުދެމިގެންދާތީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް