ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:10
ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ މުޢިއްޒު
ހާހުން ހަތްދިހަ ހަތަކަށް، ދެން ވެއްޓުނީ ޔަޤީންކޮށްލުމަށް!
 
މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުބާލު ހެސްކިޔާފަ މުހިންމުވި ރައީސަށް، އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި އަދަދެއް އަދިވެސް ޔަޤީން ނުވޭ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި، އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން އެންމެ ގަދަޔަށް ދެއްކި ވާހަކަ އަކީ، ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ޤާއިމުވެ ތިބި ވާހަކަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލަށް ބުރޫ އަރާ ވާހަކަ އެވެ. ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ވަންތަކަން ގެއްލިގެންދާ ވާހަކަ އެވެ. އެހެންކަމުން، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރައްވާނެ ކަމަކީ، އިންޑިއާ ސިފައިން މި ޤައުމުން ބޭލުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުމުށްފަހު، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާ އަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިޔުއެއްގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ހާހުން އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހު ވެސް ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވެސް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ގެންގުޅުއްވާނީ "ޕްރޯ މޯލްޑިވްސް"ގެ ސިޔާސަތު ކަމަށް ހަރު އަޑުން ވިދާޅުވި އެވެ. އެއަށްފަހު، ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތީ ރަތް ރޮނގު، ފިސާރި ފަލަކޮށް ދަމާލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެ ތިބީ 77 އިންޑިއާ ސިފައިން ކަމަށެވެ. ފިރުޒުލްގެ މި ޖަވާބާއެކު، ދެން ކުރިމަތިވީ އިތުރު ސުވާލުތަކެކެވެ. މީގެ ކުރިން ހާހުން ތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވީ އަދަދު، ކުއްލި އަކަށް 77 އަށް ވެއްޓެންވީ ކީއްވެތޯ އެވެ. ބިރުން ފިއްކަނޑައިގެންދާ މިންވަރަށް އިންޑިއާގެ ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ޑރ. މުޢިއްޒު ކެމްޕެއިންގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ދިމަލެއް ނުވެ އެވެ.

Advertisement

އެވާހަތައް އެހެން އޮއްވާ ރައީސް ވަޑައިގަތީ ތުރުކީވިލާތާއި ޔުއޭއީއަށެވެ. ތުރުކީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ދުބާއީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ކޮޕް ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވިއިރު، އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ލީޑަރުން ކުރެއްވި މަޝްވަރާތައް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ޝާޢިއުކުރިއިރު، އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަކަށް ނެތެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ސުވާލެކެވެ؟ މިނިވަންކަމުގެ ރަތް ރޮނގު ފަލަކޮށް ދަމާލައްވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ވިދާޅުވީއިރު، އެ ވާާހަކަފުޅު ސީދާ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ގާތު ދަންނަވަން ނުކެރުނީ ކީއްވެތޯ އެވެ؟ ސާފުކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ގާތު ދެންނެވޭނެ ނޫންތޯ އެވެ؟

އެ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު ރައީސް އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މީޑިއާތަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ބުނާ އަދަދަށް ބަދަލު އައީ ކީއްވެތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ރައީސް އަރިހުގައި ސުވާލެއް ދެންނެވި އެވެ. ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވީ، އަދަދާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ބައްލަވާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ! މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ ހާހުން ތިބި ކަމަށެވެ. ދެން ވިދާޅުވީ 77 ސިފައިން ތިބި ކަމަށެވެ. އަނެއްކާ މިފަހަރު މި ވިދާޅުވީ، އަދަދު ބައްލަވައި، ޔަޤީންކޮށްލަން ޖެހޭ ވާހަކަ އެވެ.

ދަންނަވަންތޯ އެވެ؟ މިނިވަންކަމަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ވެސް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެއީ އިންސާނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހައްޤު ވެސް މެއެވެ. އެހެންވިޔަސް، އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ މަސް ދުވަސް ވާން ކައިވެރިވެއްޖެ އެވެ. މިނިވަންކަމާއި، އިސްތިޤުބާލު ހެސްކިޔާފަ މުހިންމުވި ރައީސަށް، އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި އަދަދެއް އަދިވެސް ޔަޤީން ނުވެ އެވެ. ވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިފައި އޮތްއިރު، މިހާ ދުވަސްވީއިރު ވެސް، ޔަގީން އަދަދު ރައީސަށް ނޭންގެންވީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ހެއްޔެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް