ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:26
އިންޑިޔާގެ ސިފައިންތަކެއް ރާއްޖޭގައި
އިންޑިޔާގެ ސިފައިންތަކެއް ރާއްޖޭގައި
އެމްއެންޑީއެފް
އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ
އިންޑިޔާގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދަން އެގައުމުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައި: ރައީސް
 
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ރައީސް މުއިއްޒު ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އިންޑިޔާގެ ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑިޕްލޮމެސީގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން
 
މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ފޮނުވާލުމުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބާލައި އަނބުރައި އެގައުމަށް ގެންދިޔުމަށް އެގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ތުރުކީ އަދި ކޮޕް-28 ސަމިޓުގެ ދަތުރުތައް ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން، ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރޭގައި ވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނު ބީދާއިން، ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާ އަދި މިހާރާ ހަމައަށް ވެސް އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް، ޑިޕްލޮމެސީގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އެކަން އެފަދައިން ޙާސިލްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލޭނެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ހާސިލްވުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޔަގީންކަން އެބައޮތް މި ގެންދެވޭ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުގެ ތެރެއިން ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ހާސިލް ވެގެން ދާނެ،
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީއިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި އެ ސިފައިން ފޮނުވާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިޔާގެ ސަފީރާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ދުވަހު އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުގައި ރަސްމީކޮށް އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ މަޝްވަރާތަކެއްގެ ތެރެއިން، ކޮޕް-28 ގެ ހަވާސާގެ ތެރެއިން އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީ އާ ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެ ނިންމުމަށް ތަބާވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދާނެ ކަމަށް. މިހާރު ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގެ މަސައްކަތްތައް އެބަކުރެވޭ، ދެ ގައުމުގެ ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގައި މަސައްކަތް އެބަ ހިނގާ
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރާ އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮމެޓީއެއް ވެސް އެކުލަވަލަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކޮމެޓީގެ ތެރެއިން އިގްތިސާދީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިންމުންތަކުގެ އިތުރުން، ސިފައިންގެ މައްސަލައިގެ މަޝްވަރާތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އެފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު އެއްހާހަށް އަރާ ކަމަށް ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ރައީސް މުއިއްޒު އަދި އެ ޓީމު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، ވެރިކަން ލިބުނު ފަހުން ރައީސް އޮފީހުން ހާމަ ކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގުނީ ރާއްޖޭގައި ތިބީ 77 އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ކަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް