ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:49
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް
ރައީސް އޮފީސް
މާލެސިޓީ ތަރައްގީ ކުރުން
މާލެ ކުނި ސިޓީއަކަށް ވަނީ ހަދާފައި، އަމާޒަކީ ބަގީޗާ މާލެއަކަށް ބަދަލުކުރުން: އާޒިމް
 
އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނަން
 
މާލެސިޓީއަކީ ސާފު ރީތިތަނަށް ވުމަށް އެންމެން ވެސް އެދޭ

މާލެ ކުނި ސިޓީއަކަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އަމާޒަކީ ބަގީޗާ މާލެއަކަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ކުނީގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، މިމައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ވެމްކޯ ވެސް ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެދެވޭ ހައްލެއް ނާންނަކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލެސިޓީއަކީ ސާފު ރީތިތަނަށް ވުމަށް އެންމެން ވެސް އެދޭ ކަމަށާއި، ކުނިވެފައި އޮންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ވެމްކޯއާއެކު ގުޅިގެން ކުނީގެ މައްސަލަ، ސްޓެލްކޯއާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ، އެމްޓީސީސީއާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލެ ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ އާއި މާލެއަށް އުދައަރާ ގެއްލުންވާ މައްސަލައަށް ވެސް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މިކަންކަމަކީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުދޭ ޔަގީންކަމަކީ އަޅުގަނޑާއި ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ދައުރެއް ނިމިގެންދާއިރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަންތައްތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ބަދަލު ގެންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަނީ މީހުންނާއި ހަނގުރާމަކޮށް ދަޖަލުކުރާކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ސިކުންތެއް އަޅުގަނޑު ސްޕެންޑްކުރަމުންދާނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި. އަޅުގަނޑުގެ ކޮންމެ ސިކުންތަކު އަޅުގަނޑު ބަލާނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ. ހުރިހާ އެންމެންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ.
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ދައްކާނެ 1000 އުޒުރު އޮންނަ ގޮތަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ވެސް ދައްކާނެ 1000 އުޒުރު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަގާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އިންތިޚާބު ކޮށްފިކަމަށްވާނަ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްވެ ހުންނައި ކުރެއްވި ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ހުޅުވި ކަމަށާއި، އެއީ ކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވެސް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވަނީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ މަގާމު، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި