ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:46
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަދި  ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދީފައި
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދީފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަރީޝް ދޮގު ހެކި ދިނުން
ޔާމީން ދިފާއުކުރަން ނަރީޝް ދޮގު ހެކި ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ނުނިމޭ: ފުލުހުން
 
ދައުލަތުން ކުރި ސުވާލުތަކާއި ގުޅޭ ގިނަ ކަންކަން ނަރީޝްގެ ހަނދާނުގައިވެސް ނެތް
 
ދޮގު ހެކި ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
 
ނަރީޝް ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ ނުހިނގާ ކަމެއް ހިނގިކަމަށް ބުނެ، ވަކި ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެގެން

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ވ. އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގޮސް ދީފައިވަނީ ދޮގު ހެކިބަހެއްކަން ހާމަވެފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާ ފުލުހަށްވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން އާދީއްތަ ދުވަހު ސުވާލުކުރުމުން ފުލުހުން ބުނީ، މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ބައެއް ލިއެކިއުންތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދޮގު ހެކި ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 520 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޙުކުމް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެވޭ ކަމެއް ހިނގާފައިވާނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން ދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފުލުހުން އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް:

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 45 މިނެޓަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔަ މި ހެކިބަހާއި ގުޅޭގޮތުން މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކާރުގައި އަހުމަދު ނަރީޝް އިށީނދެގެން އިން ތަނާއި އަބްދުﷲ ރަޝީދު އިން ތަނާއި ފައިސާ ދަބަސްތައް ބަހައްޓާފައި ހުރީ ކާރުގެ ކޮންތަނެއްގައި ކަން ފަދަ އެތައް ކަމެއް ނަރީޝަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނެތި ވަނީ ބުނެދެވިފައެވެ.

އެހައި ކުދިކުދި ތަފްސީލުތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން ވަގުތުން ޖަވާބު ދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މި މުއާމަލާތް ހިނގީ ދުވަހުގެ ކޮން ވަގުތެއްގައިކަން ބުނެދޭން އަހުމަދު ނަރީޝަށް ނޭނގުމަކީ ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު އަޖައިބު ކުރުވަނިވި، ހައިރާން ކުރުވާ ވަރުގެ ކަމެއްކަން ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ކުރެއްވި ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ނަރީޝް މަޑުޖެހުމެއްނެތި ޖަވާބު ދީފައިވާއިރު، ގ. ދޫވެހިން އެ ފައިސާ ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާޒިރުގައި އެ ފައިސާ ގުނިކަމާއި، އެ ފައިސާހުރީ 2 ދަބަހެއްގައި ކަމަށްވެސް ނަރީޝް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެއަށްފަހު ދައުލަތުން ކުރި ސުވާލުތަކާއި ގުޅޭ ގިނަ ކަންކަން ނަރީޝްގެ ހަނދާނުގައިވެސް ނެތެވެ.

Advertisement

ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އޭނާ އޭރު ގެންގުޅުނު ފޯނު ނަންބަރު ހަނދާނުގައި ނެތް ކަމަށާއި، ފައިސާ ޙަވާލުކުރަން ދިޔައީ ކޮން ބްރޭންޑެއްގެ ކާރެއްކަން ހަނދާނުގައި ނެތްކަމަށާއި، 1 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ގުނީ އަތުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް ހޭދަވި ސީދާ ވަގުތެއް ހަނދާނުގައި ނެތްކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ނަރީޝް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ނޫން ދުވަހެއްގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ގުނާފައިވާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް މިވަގުތު ހަނދާނުގައި ނެތްކަމަށް ނަރީޝް ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ގ. ދޫވެއްސަށް ދިޔައީ ދުވަހުގެ ކޮން ވަގުތެއްގައިކަންވެސް ހަނދާނުގައި ނެތްކަމަށް ނަރީޝް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، ޝައްކު އުފެދޭ އަދި ސުވާލު އުފެދޭ މިންވަރަށް ވާހަކަތައް ބައްޓަންވެފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ވަނީ ނަރީޝްގެ ހެކިބަހުގައި ކުދި ކުދި ތަފްސީލުތައް ހަނދާނުގައި ނެތްކަމަށް ބުނެ، ދިފާއުގެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ތަފްސީލުކަމާއެކު ދީފައިވާތީ، ސަބަބުވެެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ބަލާއިރު އެއީ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި، ހައިރާން ކުރުވަނިވި ކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޙުކުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނަރީޝް ހެކިބަސް ދީފައިވަނީ ނުހިނގާ ކަމެއް ހިނގިކަމަށް ބުނެ، ވަކި ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އޭގެ ބޭރުން ސުވާލެއް އަމާޒުވުމުން ނަރީޝްއަށް ޖަވާބު ނުދެވުނުކަން ޙުކުމުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަހުމަދު ނަރީޝްގެ ހެކިބަހުގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ 15،420،000 ދިވެހި ރުފިޔާ އަތުން ގުނިކަމަށް ބުނެ، އެ ގުނުމަށް ހޭދަވި ވަގުތު ބުނެދޭން ނޭނގުމުން، ނަރީޝްގެ ހެކިބަހަކީ އުފައްދައިގެން ދިން، ހަގީގަތެއް ނެތް ހެކިބަހެއްކަން ހާމަވާކަމަށްވެސް ޙުކުމުގައި ބުނެއެވެ.

ނަރީޝް އެ ފައިސާ ގުނީ އަތުންކަމަށް ބުނުމާއެކު، އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ފަހުން އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. ވުމާއެކު ފަހުން ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އައި ހެކިވެރިއަކު ވަނީ ވަކި ވަކި ނޫޓޫތައް ގުނާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ގުނީ ފައިސާ ބޮނޑިތައް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިއީ ނަރީޝްގެ ހެކިބަހުގައި ހުރި ބުއްދި ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ވާހަކަތައް ފޫބައްދައި ހަމަޖެއްސުމަށް އިތުރަށް އުފައްދައިގެން ދެއްކި ވާހަކައެއްކަން ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު އެނގެން އޮންނަކަމަށްވެސް ޙުކުމުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގި މައްސަލައެއް ސާބިތުވި މީހަކު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް
ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ