ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:17
މަޝްހޫރު ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޏ. ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު، ނައި، އިސްމާއީލް އިފްހާމް މުހައްމަދު (ޕެސްޓު)
މަޝްހޫރު ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޏ. ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު، ނައި، އިސްމާއީލް އިފްހާމް މުހައްމަދު (ޕެސްޓު)
ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސް
ޕެސްޓުގެ ޝަރީއަތް
ޕެސްޓުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ސާބިތު ނުވުމުން ދައުލަތުން ހައިކޯޓަށް
 
ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެކި ކަމަށް
 
5 ދައުވާވެސް ސާބިތުނުވާކަމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މަޝްހޫރު ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ, ޏ. ފުވައްމުލައް-ދިގުވާނޑު، ނައި، އިސްމާއީލް އިފްހާމް މުހައްމަދު (ޕެސްޓު)ގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޚުކުމް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

އެކަން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ،

މި މައްސަލައިގައި އިފްހާމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 5 ދައުވާވެސް ސާބިތުނުވާކަމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ކުރިއަށްދިޔައިރު، އޭނާގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހޯދާފައިވާ ހެކިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އޮތުން ބާތިލުކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement

ހަމައެއާއެކު، ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާފައިވަނީ އޭނާގެ އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ޝަރީއަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކިކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ހެތްކަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެތްކެއްކަމަށް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ޚިލާފުވުން އުފެދިފައިވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ދެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ތެރެއިންކަން ވެސް ހުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ވުމާއެކު މި މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެކި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސައްހަ ނޫން ލިޔުންތަކެއް ދޫކުރިކަމުގެ މައްސަލައިގައި އެންޑީއޭގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހައްޔަރުކުރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 400 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި