ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:44
އދ. ދިގުރަށް
އދ. ދިގުރަށް
ފޭސްބުކް
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު
ވިހެއުމަށްފަހު، ކޮތަޅަކަށް ލައި ކުނިގޮނޑަށް އެއްލާލާފައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ
 
ކުއްޖާ މަރުވެފައިވާކަމަށް ކުއްޖާ ބެލި ޑޮކްޓަރު ވަނީ ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައި
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެރަށުގައި މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

އދ. ދިގުރަށުގައި ވިހެއުމަށްފަހު ތުއްތު ކުއްޖަކު ކޮތަޅަކަށް ލާފައި އެރަށު ކުނިގޮނޑަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އދ. ދިގުރަށުގައި ވިހެއުމަށްފަހު ކޮތަޅަކަށް ލައި އެއްލާލާފައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖަކު އެރަށު ކުނިގޮނޑުން ފެނިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދު 09:20 އެހާކަންހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެ ރަށުގައި މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކުއްޖާ މަރުވެފައިވާކަމަށް ކުއްޖާ ބެލި ޑޮކްޓަރު ވަނީ ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭ މިންވަރަކުން ހިއްސާ ކުރަމުންދާނެކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ކިޔާދިން ގޮތުގައި އެކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ ގޮނޑަށް ގޮސް، ކުނި ވަކިކުުރުމުގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ބަޔަކަށެވެ. ކުއްޖާ އޮތީ 3 ކަޅު ކޮތަޅަށް ލާފައިކަމަށް އެ ރަށުން މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދިނެވެ.

މިހާރު ފުލުހުން ވަނީ އެ ސަރަޙައްދު ބަންދުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް