ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:50
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އާޒިމްގެ ތަސައްވަރު
މޭޔަރުކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނީ މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް: އާޒިމް
 
އެންމެ ބޮޑަށް ކުރައްވާނެ ކަމަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ދިމާވެފައިވާ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް މާލެއަކީ އެންމެން ދިރިއުޅޭ ހިތްވާ ތަނަކަށް ހެއްދެވުމަށްކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީއާ މެދު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވަރާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމް ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މޭޔަރ ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މާލެ ސަރަހައްދަކީ ރައްޔިތުން އުޅޭ ހިތްވާ ތަނަކަށް ހެދުމަށްކަމަށެވެ. މިހާރު މިތަނުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ އުޅޭ ހިތުން ނޫންކަމަށާއި އުޅެން ޖެހިގެންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރަން އޮތީ ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަަސައްކަތެއްކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރައްވާނެ ކަމަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލުތައް ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އާންމުކުރައްވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަކަން ފާހަގަކުރައްވާ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދިޔަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް އެގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހިއްކަން ބޭނުންވާ ފުށިދިއްގަރުފަޅަކީ މިވަގުތަށް މުހިންމު މަޝްރޫޢެއް ނޫންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ހުރިހާ އެންމެންނާވެސް ގުޅިގެން މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަށް ހައްލު ހޯދުމަށްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި