ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:07
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންްދުން ދޫކޮށްލައިފި
 
ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންްދުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުމުންނެވެ.

އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ޝަރުތުތަކާއެކުއެވެ. ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަށް ބަލާއިރު އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކި ގަރީނާއިން ނިއުޅިފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ޝަރީއަތްކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތު ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަންދުން ދޫކޮށްލިޔަސް މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ޝަރުތު ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

Advertisement

ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަނީ 5 ފަހަރަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވިފައެވެ. އަދި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލިނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ހައްޔަރު ބަންދު ރިކޯޑް އޮތްކަމަށް ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ހައްޔަރު ބަންދު ލޮގަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފަހުން އޮތީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެއް ރެކޯޑް ކަމަށާއި، އެއީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ރެކޯޑެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައިގެ ޕްރައިމަރީ ޓާގެޓަކީ އޭނާ ނޫން ކަމަށް ވެސް އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު، ބަލާފާސްކުރެވުނު ތަނުން ފެނުނު ތަކެއްޗަކީ އޭނާގެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ދެން މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ ތަކެތިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހެއްކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައި ނުވުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެވުނު ގެއަށް އޭނާ ދިޔައީ ދައުވަތަކަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 400 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
ގައްދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި