ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:23
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
މުހައްމަދު ފަޒީން
ފުށިދިއްގަރުފަޅު
ފުށިދިއްގަރުފަޅަކީ މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ތަނެއް ނޫން، އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭކާރު ކުރުން: އާޒިމް
 
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް އަވަހަށް ފަސޭހަވާ ކަންތައްތައް

ފުށިދިއްގަރުފަޅަކީ މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭކާރު ކުރުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފޯމް ހުށަހަޅުއްވަމުންނެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު މުހިންމީ ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން މާލޭގައި އުޅޭ ދަތިހާލުން ސަލާމަތްކޮށްދޭން ކުރެވޭނެ ކަމަކީ، ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރު ފަޅާއި އުތުރުތިލަފަޅު ތަރައްޤީ ކުރުން ކަމަށެވެ.

އަދި، އެ ތިން ރަށް ގުޅާލަން ބުރިޖު ވެސް އެޅޭނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ފުށިދިއްގަރުފަޅަށް ބުރިޖު އެޅުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް އަވަހަށް ފަސޭހަވާ ކަންތައްތައް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާގޮތަށް، ގާތްގަނޑަކަށް 8 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަނދިރިކޮށް ހުރި ތަންތަން ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދޭ: އާޒިމް
ކެޓް ޝެލްޓަރ ގާއިމްކުރުން: ''ރޯދަމަސް ނިމެންވާއިރަށް ބޮޑުބައެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް''
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
މާލެ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: މޭޔަރު އާޒިމް
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުން ބޭނުންވޭ، ގަދަބާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: މޭޔަރު އާޒިމް
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް