ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:09
މާލެ
މާލެ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓުގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޚާއްސަ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަނީ
 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ

ގްރޭޓާ މާލޭ ރީޖަން ނުވަތަ މާލެ ސިޓީ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ ކަށަވަރުކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ "ޕަވާ ސެކިއުރިޓީ" ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު "އެކްސް"ގައި ކުރި ޕޯސްޓުގައި ބުނީ ގްރޭޓާމާލޭ ރީޖަންގެ ޕަވަރ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ސިކްސްތް ޕަވަރ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެއްޓެވުމަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ފަހުމީ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އެކުންފުނީގެ އެމްޑީ ފަހުމީ އެގޮތަށް ނިންމެވީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަންގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ކަމަށް އެ ޕޯސްޓުގައި ވެ އެވެ.

އެގޮތުން އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެ ކުންފުންޏަކީ ޓެކްނިކަލް ކުންފުންޏަކަށް ވުމާއެކު، އެ މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު ކުންފުނި ހިންގެވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފަހުމީ ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް