ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:43
ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ކުރިޔަށްދާ "ގްލޯބަލް ކޮމިޓްމަންޓް ޓު ޒީރޯ ވޭސްޓް ފޮރ ދަ ވަރލްޑް، އަވަރ ކޮމަން ހޯމް"ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސޮއިކުރެއްވުން
ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ކުރިޔަށްދާ "ގްލޯބަލް ކޮމިޓްމަންޓް ޓު ޒީރޯ ވޭސްޓް ފޮރ ދަ ވަރލްޑް، އަވަރ ކޮމަން ހޯމް"ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސޮއިކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ - ތުރުކީވިލާތް
"ގްލޯބަލް ޒީރޯ ވޭސްޓް ގުޑްވިލް ޑެކްލަރޭޝަން"ގައި ފަސްޓްލޭޑީ ސާޖިދާ ސޮއިކުރައްވައިފި
 
ސާޖިދާ އަދި އެރިން ވަނީ އާއްމު އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާތަކުން ދެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރައްވާފައި

އުކާލެވޭ ކުންޏާއި މެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ކެމްޕެއިން "ގްލޯބަލް ޒީރޯ ވޭސްޓް ގުޑްވިލް ޑެކްލަރޭޝަން" ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ފަށާފައިވާ މި ކެމްޕެއިނަކީ އުކާލެވޭ ކުނި މަދުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކެމްޕެއިނެކެވެ.

Advertisement

މި ޑެކްލަރޭޝަންގައި ސާޖިދާ ސޮއިކުރެއްވީ ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބް އުރްދުޣާންގެ އަނބިކަނބަލުން އެމިން އުރްދުޣާނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވަމުންދާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެތެރެއިން ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމިން އުރްދުޣާން ވަނީ، ދެކަނބަލުންގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ތުރުކީއަށް ކުރެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ދެބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސީ ފާގަތި ދައުރަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސާޖިދާ އަދި އެރިން ވަނީ އާއްމު އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާތަކުން ދެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތަޢުލީމާއި، ތިމާވެއްޓާއި، ސަޤާފަތް ކުރިއެރުވުމާއި އަދި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުުން އެ ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ، ޕަލަސްތީނަށް ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް