ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 19:05
މަޖިލިސް ރައީސް އިންޑިޔާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މަޖިލިސް ރައީސް އިންޑިޔާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އަސްލަމް އިންޑިޔާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މަޖިލިސް ރައީސް އަސްލަމް، އިންޑިޔާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޝްރީ މުނު މަހާވަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އިންޑިޔާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އަސްލަމް ވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ވަމުންދާ އެހީތަކަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

މަޖިލިސް ރައީސް އިންޑިޔާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތަކާއި، ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ދެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުުރުން އިންޑިޔާގެ ސަފީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ޒަމާނީ ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި އިންޑިޔާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ޒަމާންވީ ބައިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން، ދަމަހައްޓަވާނެ ކަން ސަފީރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި