ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:33
ޗައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެނީ
ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް
ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގައި އިތުރުވެގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟
 
ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން މުހިންމު
 
ކޮވިޑް-19އަށްފަހު ބައެއް ކަހަލަ ވައިރަސްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭވަރަށްވުރެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީބާރު ދަށް

މީލާދީ ސަނަތުން އައު ސާސްކަފެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ބާރަށް ދައްކަމުން ދިޔައީ "2020"ގެ ތަޞައްވުރެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެމީހެއްގެ ހިތް، އެކަމަކަށް އެދެމުންދިޔަ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި އޮންނާނެ ޒަމާނެއްގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް، މީލާދީ ކަލަންޑަރުން 2020 ވަނަ އަހަރާ ދުނިޔެ ކުރިމަތިލީ ބަޔަކު ހީވެސް ނުކޮށް ތިބި، ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތޫފާނީ ބަނަ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހިފައި އޮވެގެންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު، ޗައިނާއިން ރިޕޯޓްކުރަން ފެށި ރޯގާއެއްގެ ބަލިމަޑުކަން، މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރި، 2020ގެ ތަސައްވުރުގެ ހުވަފެންތައް ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިޔައެވެ. މުޅި ދުނިޔެ، ފުރަބަންދުވިއެވެ.

އާދޭހެވެ! މި ދަންނަވަނީ އެ ނާމާން ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތައް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑީގައި ތާޒާކަމާއެކު އާވެ، އާލާވަމުންދާ، ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިސީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ އާލަމީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވާހަކައެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ޗައިނާއަށް ހުއްޓި، ޗައިނާއަށް ދިމާއަށް ނުގޮވާ އެއްޗެއް ނެތެވެ. އަމާޒުނުކުރާ ބަދުނާމެއްވެސް ނެތެވެ. އެ ގޮވެލިފަތި އެންމެ ބާރަށް ގޮވަމުންދިޔަ ގައުމަކީ އެމެރިކާއެވެ. ބަލީގެ އަސްލަކީ ޗައިނާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ތަކުރާރުކޮށް ބުނާއިރު، ޗައިނާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ. އަދި އެކަމުގައި އެމެރިކާގެ އަތެއް ވާކަމަށް ޗައިނާއިން އަޑުތައް ފެތުރިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަހުގެ އަސްލު، އަދާ ޖެހުނުއިރުވެސް ކަށަވަރުނުވެ އުޅެނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް ދުނިޔެ ސިއްސުވާލީ ޗައިނާގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރޯގާއެއް ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރުންނެވެ. އަނެއްކާވެސް އަހަރެއް ނިމި، އަނެއް އަހަރާ ބައްދަލުވާ ހިސާބުންނެވެ. ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ރޯގާއަކަށް ޗައިނާއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ފައްސިވަމުންދާ ޚަބަރަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގެ ޚަބަރުތަކުން މީޑިއާގެ ގިނަ މަންސަތައް ފުރިފައި އޮތުމުން، ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާގެ ބަލިމަޑުކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވި އޮތީއެވެ.

Advertisement

ޗައިނާގެ ނޭންޖީންގް ޔުނިވަރސިޓީ މެޑިކަލް ސްކޫލްގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޕަބްލިކް ހެލްތު ރިސަރޗްގެ ޑައިރެކްޓަރު، ވޫ ޗީވޭއި ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ އިންފެކްޝަންތަކާ ގުޅިފައިވާ ބަލިތައް މި ދުވަސްވަރު ޗައިނާގައި ފެތުރިގެން ދިއުން އިތުރުވެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު، ބައެއް ކަހަލަ ވައިރަސްތަކާ ދެކޮޅަށް، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީބާރު ދަށްވެފައިވުމުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ފިނި މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޗައިނާގައި އާންމުކޮށް ފެތުރޭ ރޯގާތަކެއް އުޅޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެ ރޯގާގެ ކޭސްތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ފެނިފައި ނެތުމީ، އެ ފަދަ އިންފެކްޝަންތަކާ ދެކޮޅަށް މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީބާރު ދަށްކުރުވާނެ ކަމެއްކަންވެސް ވޫ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީ ފިނި މޫސުން ފެށިގެން އަންނަ ދުވަސްވަރު އަހަރެމެންނަށް އާންމުކޮށް ފެންނަ ކަމެއް. ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ އިންފެކްޝަން ކޭސްތައް އިތުރުވޭ. އާރްއެސްވީ، ފްލޫ، މިހެން ގޮސް މައިކޯޕްލާޒްމާ ނިއުމޯނިއާ ކަހަލަ ކޭސްތައް އިތުރުވޭ. އެކަމަކު، މިދިޔަ 3 އަހަރެއްހާ ދުވަހު، ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގަ މި އުޅުނު ދުވަސްތަކުގަ، ގިނަ މީހުންނަކަށް ނެތް، ކުރިން މި ދެންނެވި ރޯގާތައް ޖެހިފައެއް. އަހަންނަށް ހީވާގޮތުގައި، އެއީވެސް ސަބަބެއް ކަންނޭނގެ، ކޭސްތައް އިތުރުވުމުގެ.
ވޫ ޗީވޭއި؛ ޕަބްލިކް ހެލްތު ރިސަރޗްގެ ޑައިރެކްޓަރު

މި ދުވަސްވަރަކީ އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގައި ރޯގާގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ލިބުނު ފިލާވަޅުތަކުން އިބުރަތް ހާސިލުކޮށް، ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން މުހިންމު ކަމަށްވެސް ވޫ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުތައް ވާންޖެހޭނީ ސިއްހީ އާލާތްތައްއެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރަން ފަސޭހަ ނިޒާމެއް އޮންނަ ތަންތަނަށް ކަމަށާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ އިތުރުން ސިއްހީގޮތުން އެހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވޫ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަމިއްލަ ފުރާނައިގެ ސަލާމަތަށް ވިސްނައި، އާންމު ތަންތަނަށް ނުކުމެއުޅޭއިރު އަނގަޔާއި ނޭފަތް ނިވާވާނެ ގޮތަށް މާސްކު އަޅައި، ގިނަގިނައިން، ރަނގަޅަށް އަތްދޮވެ ސާފު ކުރުމަށްވެސް ޗައިނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ވަނީ އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް