ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:56
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އައްޔަން ކުރެއްވި ދުވަހު ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އައްޔަން ކުރެއްވި ދުވަހު ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ފަހުމީ މަގާމުން ވަކިކުރުން
ޔާމީން ދައުރުގައި ސަފީރަކަށް ހުންނެވި ފަހުމީ މި ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުން ވަކިކޮށްފި
 
ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ
 
ފަހުމީ މަގާމުން ވަކިކުރީ ރައީސް ޔާމިނަށް ތާއިދުކުރައްވާތީ ކަމަށް ހަބަރު ލިބިފައިވޭ
 
ފަހުމީ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް، މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ފަހުމީ މަގާމުން ވަކިކުރިކަން، މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިބްރާހިމް ހަލީލު ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހަލީލު ވިދާޅުވީ ފަހުމީ މަގާމުން ވަކިކުރީ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށާއި، ވަކިކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ފަހުމީ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން އަކީ ފޮރިން ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި އޭނާ ހުންނެވީ މެލޭޝިޔާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރުގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement

ފަހުމީއަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދުކުރައްވާ އަދި ރައީސް ޔާމިނާވެސް ގާތް ބޭފުޅެކެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ޕީޕީއެމާއި ޕިއެންސީގެ ތެރޭގައި ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދި ރައީސް ޔާމިނާއި ރައީސް މުއިއްޒުއާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެ، ރައީސް ޔާމީން ޕީޕިއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނުވުމާއެކު، އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދުކުރައްވާ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތައް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި، މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމިނަން ތާއިދުކުރައްވާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީއާއެކު މަޝްވަރާވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމިނަށް ތާއިދުކުރައްވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ހަލީލު ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް