ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:55
އިންޑޮނީޝިޔާ ގެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ޗީފް ފިރުލީ ބަހޫރީ
އިންޑޮނީޝިޔާ ގެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ޗީފް ފިރުލީ ބަހޫރީ
ރޮއިޓާސް
އިންޑޮނީޝިޔާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޗީފް
އިންޑޮނީޝިޔާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޗީފްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތު ތަކެއް
 
އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ 7.4 ބިލިއަން އިންޑޮނީޝިޔާ ރުޕިއާ އަށްވާ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ޓްރާންސެކްޝަން ސިއްރުން ހެއްދެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފަ

އިންޑޮނީޝިޔާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އޭޖެންސީގެ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް "އެކްސްޓޯޝަން" ނުވަތަ ބިރު ދެއްކުމާއި ގަދަބާރުން ފައިސާއާއި މުދާ ފޭރުމުގެ ތުހުމަތު ތަކެއް ކުރެވިއްޖެ އެވެ. އެގައުމުގެ ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރގެ ތެރޭން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ތަކެއްގައި އެންޓިކޮރަޕްޝަން އިދާރާގެ ޗީފް ފިރުލީ ބަހޫރީ ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ފުދޭވަރަށް ލިބިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ކުރީގެ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ ސަޔަހްރުލް ޔާސީން ލިމްޕޯ ވެސް ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ތަކެއްގައި މިދިޔަމަހު ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

ޕޮލިސްޗީފް ގެ މަގާމުވެސް ކުރިން ފުރުއްވާފައިވާ ފިރުލީ ބަހޫރީ އަދި ހައްޔަރު ނުކުރެއެވެ. އަދި ގެންދަވަނީ އޭނާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު ތަކާގުޅިގެން ކުރި ތަހުގީގު ތަކުން 7.4 ބިލިއަން އިންޑޮނީޝިޔާ ރުޕިއާ އަށްވާ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ޓްރާންސެކްޝަން ސިއްރުން ހަދާފައިވާ ކަމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް ވަނީ ފެނިފައެވެ. ޖަކާޓާގެ ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކުވަނީ ބަހޫރީ އާދެކޮޅަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ  އުފުލޭވަރަށް ހެކިއެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި 2020ން 2023ށް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ނުހައްގުން ފައިސާ ހޯދަމުން ގޮސްފައި ވާކަމަށްވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތަހުގީގުތައް އޮކްޓޯބަރުމަހު ފެށިފަހުން 91 ހެކިންނާ ސުވާލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ޗީފް ބަހޫރީގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަން ހާމަ ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާވަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ނުހައްގުން ފައިސާހޯދާފައިނުވާނެ ކަމަށާ އެއްވެސް މީހަކާއެކު ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ އެއްގައި ބައިވެރިވެފަ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ ވަނީ ގާނޫނީ ނިޒާމަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ޗީފް އަކު މިފަދަ ޖަރީމާއެއްހިންގި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ވަގުތީ ގޮތުން އެމީހަކު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އިސް އޮފިޝަލެއްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ސާބިތު ވެއްޖެ ނަމަ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ގާނޫނު ބުނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް