ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:08
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޖޭއެސްސީ
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
އިންތިޚާބު ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ 7 ޑިސެމްބަރު 2023އަށް
 
މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީއަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ 7 ޑިސެމްބަރު 2023އަށެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 1 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 11:59ގެ ކުރިން ގޫގުލް ފޯމް (https://forms.gle/A4iPJW5wNLfwVh4d8) މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ.

Advertisement

ޖޭއެސްސީއަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަށް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ބާ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެންބަރުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ވަކީލުންނަށް އެ ފުރުސަތުވެސް ބާ ކައުންސިލުން ވަނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން ވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވެސް ހުޅުވާލައިފައެވެ. މި ކޮމިޓީއަކީ "ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބާބެހޭ އުސޫލު" ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ ތިން މެމްބަރުންނެވެ.

ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ބާ ކައުންސިލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެ ކައުންސިލުގެ އާއްމު މެމްބަރުންނަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް