ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:24
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު ހިޔާނާތް
ވެރިކަމުގެ މުއްދަތުގައި ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ގޮތް ނޭނގޭ 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވި: ދައުލަތުގެ ވަކީލު
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރެއްވޭ ބޭފުޅެއްނޫން
 
ވެރިކަމުގެ ފަހު އަހަރު މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވިއިރު، ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި 47 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އަދި 3.9 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުރި
 
މަހު މުސާރަ އެއްކޮށް ރައްކާ ކުރާކަމަށް ބެއްޔަސް 6 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް އިތުރުވެގެން ނުވާނެ

ވެރިކަމުގެ މުއްދަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ގޮތް ނޭނގޭ 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވިކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު، ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ އަހުމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޚަސްމުންނަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައެވެ.

އެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ ޔާމީނުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވި މާލީ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާކަމުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުން 5 ލައްކަ 60 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު، އަދި ދިވެހި ރުފިޔާއިން 15 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement

އަދި 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުދަލާ ފައިސާގެ ބަޔާން ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދާކުރައްވާފައިނުވާކަން ޝަފީއު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަފީއު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ފަހު އަހަރު މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވިއިރު، ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި 47 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އަދި 3.9 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (60 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ހުރިކަމަށް މާލީ ބަޔާނުގައި ލިޔުއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، މާލިއްޔަތަށް 80 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނަމަ އިތުރުވެފައިވާކަން ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، މާލިއްޔަތަށް 80 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނަމަ އިތުރުވެފައިވޭ. މިއީ ރައީސް ޔާމީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުއްވައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހުރި ކަންކަން.
ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ އަހުމަދު ޝަފީއު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރެއްވޭ ބޭފުޅެއްނޫންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝަފީއު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޔާމީނަކީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު 1 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމަށްވާނަމަ، މަހު މުސާރަ އެއްކޮށް ރައްކާ ކުރާކަމަށް ބެއްޔަސް 6 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް އިތުރުވެގެން ނުވާނެކަން ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އެ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތެއް ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ޔާމީން ހާމަކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފު ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ނިމުމާއި ހަމައަށްވެސް ވިދާޅުވެދެއްވާފައި ނުވާކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ފައިސާ ލިބުނު ގޮތެއް ޝަރީޢަތުގައި ހާމަކުރައްވަންޖެހޭކަމަކަށްވެސް ޔާމީނު ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާކަން މައްސަލަ ހިނގައި ދިޔަ ގޮތަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ޝަފީއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަފީއު ވިދާޅުވީ، މާލީ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި މިފަދަ ގޮތް ނޭނގޭ ފައިސާ ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުންނަ ހުރުމަކީވެސް ކުށާއި ދަޢުވާލިބޭ މީހާއާ ގުޅުވައިދޭ ކަމެއްކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ފަނޑިޔާރުގެ ހިތްޕުޅުގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ މައުސޫމު ކަމާމެދު އިދިކީލިކަމެއް ނުވަތަ ޝައްކެއް އުފެދޭނެކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މިއީ ފަނޑިޔާރުގެ ހިތްޕުޅުގައި އުފެދުން ޖާއިޒު ޝައްކެއްކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންވެސް ފަހުބަސް އިއްވާފައިވާއިރު، ޝަރީއަތުން އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
50%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް