ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:53
ނަދީމުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުން
ނަދީމުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަދީމުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނަދީމު މަރުގެ ދައުވާގެ ލިބޭ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލަ، ސުޕްރިމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
 
ގްރޫޕަކުން ގޮސް ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ނަދީމު މަރާލީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި
 
އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު އޮތީ ހުކުމްކޮށްފައި
 
ހައި ކޯޓުން ނިންމީ، އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާމެދު އަމަލުކުރާނެ އިޖްރާއަތެއް/ގާނޫނެއް ނެތްކަމަށް

ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހީމީ ހިޔާ، އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން، އެމީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 20 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ހައިކޯޓުން ނިންމީ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާމެދު އަމަލުކުރާނެ އިޖްރާއަތެއް ނުވަތަ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާގައި ކުރިން ހައިކޯޓުން މީހުން ބަންދުކުރިޔަސް، އެ މައްސަލައާ މި މައްސަލައާ ތަފާތުކަމަށް އެ ނިންމުމުގައި ވެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ގޮތް ނިންމެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދާއި، އިސް ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދާއި، ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ސަލީމުގެ ނިންމެވުމުގައި ބުނީ އެ މީހުން ބަންދުކުރަން އެދެނީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިމޭއިރު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވިޔަސް، ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަފާޒަކީ އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިވަގުތު ބަންދުގައި ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ހަމައެހެންމެ، އެ މީހުން މި މަރުހަލާގައި ބަންދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ނުދެއްކޭ ކަމަށްވެސް އެ ނިންމުމުގައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާގައި ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމެންދެން އެ މީހުން ބަންދު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް އެ އަމުރުގައި ވެއެވެ.

މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން، މިމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ޓާމިނަލް ކެފޭ ތެރޭގައި ގްރޫޕަކުން ގޮސް ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ނަދީމަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރީ ގ. ޝާރާޒް، މުހައްމަދު މަފާޒާއި، ލ. ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ވިދާތަރި، އަލީ ނިފާޒާއި، ރ. އިންނަމާދޫ ސަމަންތާ ހުސައިން ސާމިހުގެ އިތުރުން، ގއ. ގެމަނަފުށީ ހަވާސް، މުހައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލުގެ މައްޗަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު އޮތީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް