ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:44
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް (ވ6) އާއި އެ ސްކޫލް ޓީޗަރުންތަކެއް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް (ވ6) އާއި އެ ސްކޫލް ޓީޗަރުންތަކެއް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް
ރައީސް އޮފީސް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް އަޅަން ބިމެއް ކަނޑައަޅައިފި
 
މިއީ އައު ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް
 
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅީ ކުރީގައި ކުނިކޮށި ހުރި ބިންކަމުގައިވާ 381 ނަންބަރު ކޮށި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅުއްވައި 'ހަފުތާ 14' ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅީ ކުރީގައި ކުނިކޮށި ހުރި ބިންކަމުގައިވާ 381 ނަންބަރު ކޮށްޓެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރާނެ ކަންކަން ޕްލޭންކޮށް ތައާރަފު ކުރި 'ހަފުތާ 14'ގައި އެ ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ޒަމާނީކޮށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަރަބި ބަހުން ތައުލީމު ދެވޭ މަރުކަޒަކަށް ހެދުމާއި މާލެއިން އެކަށޭނަ ބޮޑު ބިމެއްގައި، ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް، ޒަމާނީ އައު އިމާރާތެއް ބިނާކޮށް، އެތަނަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބަދަލުކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ 'ދިވެހީންގެރާއްޖެ' މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެ ސްކޫލު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަކީވެސް އެމަނިކުފާނު ވައުދުވެޑައިގެންފައިވާ ކަމެކެވެ.

Advertisement

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދާއިމީ އިމާރާތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ވަރަށް ގިނަ ދަތިއުނދަގޫތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އުފުލަމުންގެންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އަރަބިއްޔާގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް ބާ ޖަމާލުއްދީން ހުރި ބިން ކަނޑައެޅިއެވެ. އެތަނުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލާފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް