ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:02
ޔޫކްރެއިންގެ ކޯޗު ޝެރްހީ ރެބްރޯ
ޔޫކްރެއިންގެ ކޯޗު ޝެރްހީ ރެބްރޯ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
އުނދަގޫ ގްރޫޕެއްގައި އޮތަސް، ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން މަސައްކަތް ކުރިން: ޝެރްހީ ރެބްރޯ
 
ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކު، އެކުލެވިގެން މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ގާތް ގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަހު

އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ޔޫކްރެއިން ހިމެނިފައި އޮތީ އުނދަގު ގުރޫޕެއްގައި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޝެރްހީ ރެބްރޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، ކޮލިފިކޭޝަންގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ އެއްވަރުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވެ، އަންނަ އަހަރުގެ ޔުރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫކްރެއިން އަށް އޮތެވެ. ނަމަވެސް، މެޗު އެއްވަރުވެ، ދެ ޓީމު ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވީއިރު، ލަނޑުގެ ތަފާތުން ކުރި ހޯދައިގެން ދެ ވަނަ ލިބުނީ އިޓަލީ އަށެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެން ފުރުސަތު ލިބެން އޮތީ، އަންނަ މާޗު މަހުގައި ކުޅޭ ޕްލޭ އޮފް މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

Advertisement

ޔޫކްރެއިންގެ ކޯޗު ޝެރްހީ ބުނީ، ޔޫކްރެއިން ހިމެނިފައި އޮތް ގުރޫޕަށް ބަލާއިރު، އެއްވެސް ބަޔަކު އެ ޓީމާ މެދު އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެންމެ ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ވެސް ޔޫކްރެއިންގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރިކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކު، އެކުލެވިގެން މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ގާތް ގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަހު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެ މުއްދަތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި، ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތާމެދު ޝެރްހީ ހިތްހަމަ ޖެހެ އެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އުނދަގޫ ޙާލަތެއްގައި ޔޫކްރެއިން އޮތް ނަމަވެސް، ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެމީހުންގެ ޤައުމީ ޖޯޝު ދައްކައިދީ، ޤައުމަށްޓަކައި ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވެފަ އެވެ.

އަހަރަމެން ހިމެނިފައި މި އޮތް ގުރޫޕަށް ބަލާއިރު، އެއްވެސް ބަޔަކު އަހަރަމެންނާ ދޭތެރޭގައި އުންމީދު ކޮށްފައެއް ނުވާނެ. އެހެން ވިޔަސް، އެންމެ ފަހު މެޗާ ޖެހެންދެން، އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެން ދެން ޔޫކްރެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައި. އަދި މި ޓީމުގައި މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކު، އެކުވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ގާތް ގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަހު. އަހަރެން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެ މުއްދަތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް.
ޝެރްހީ ރެބްރޯ / ޔޫކްރެރިންގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ޝެރްހީ ބުނީ، ކޮލިފިކޭޝަންގެ މެޗުތަކުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޭނާ އަށް ވެސް އަދި ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ދަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ދިޔުމުގައި ދެން ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ވެސް ސާފުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އޭނާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ހިތްވަރު ދޫކުރާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޝެރްހީ ހުރީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ޕްލޭ އޮފް މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް