ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:51
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ގޫގުލް
ބޭހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
ރާއްޖޭން ލިބޭ އެންޓިބަޔޮޓިކްސްއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
 
އޭ.އެމް.އާރް އަކީ ޖަރާސީމާއި ދެކޮޅަށްދޭ ބޭސްތަކަށް ޖަރާސީމު ހޭނުން
 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިފައިވޭ
 
ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވޭ

ރާއްޖޭން ލިބެން ހުންނަ އެންޓިބަޔޮޓިކްސްއަކީ ރައްކާތެރި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންޓިމައިކްރޯބިއަލް ރެސިސްޓަންސް (އޭ.އެމް.އާރް) އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަފްތާއާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މުސްތަގްބަލުގައި ދުނިޔެއަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ ހާލަތަކީ ޖަރާސީމު ބޭހަށް ނުގުޑުން ނުވަތަ އޭ.އެމް.އާރް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ އަދި މިފަދަ ސިއްޚީ އެހެން ޖަމިއްޔާތަކުން ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މުޅި ދުނިޔޭގައި 2050 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން 10 މިލިއަން މީހުން މަރުވެ އަދި އިގްތިސާދީގޮތުން 100 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކަށް ބަލާއިރު ޖަރާސީމު ބޭހަށް ނުގުޑުމުން މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން 2017 އިން 2022 އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭން ލިބެން ހުންނަ އެންޓިބަޔޮޓިކްސްއަކީ ރައްކާތެރި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭސް ޓެސްޓުކުރުން ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުން ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އާންމުންނަށް އޮޅުން ފިލުވާދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފަރުދީ އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކޮށް މިނުރައްކާތެރި ހާލަތުން މިންޖުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ރަނގަޅު އާދަތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމާއިއެކު ކަމާގުޅޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިހާރު ލިބެންހުރި ބޭސްތައް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޭ.އެމް.އާރް އަކީ ޖަރާސީމާއި ދެކޮޅަށްދޭ ބޭސްތަކަށް ޖަރާސީމު ހޭނުން ނުވަތަ ނުގުޑުމެވެ. މިގޮތަށް ޖަރާސީމު ހޭނުމަށް މެދުވެރިވަނީ ޖަރާސީމާ ދެކޮޅަށްދޭ ބޭސްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ހޯދިފައިވާ ބަލިތަކަށް ދެވޭ ބޭހުގެ އަސަރުނުކޮށް ބަލީގައި ގިނަދުވަސްވެ، ނުވަތަ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވުމުގެ ސަބަބުން ބަލިތަކުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއެވެ. އަދި ސިއްޚީ ދާއިރާގައި ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ދާއިރާތައް ކަމަށްވާ ގުނަވަން ބަދަލުކުރުން، އެކި ބާވަތްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން އަދި ކެންސަރުގެ ފަރުވާ އަށް ހީނަރުކަން ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް