ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 20:19
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތުކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
ޝިފާހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ކުދިން ހުސްކުރުން
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ތުއްތު ކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
31 ކުއްޖަކު ވަނީ ރެޑް ކްރެސެންޓް އެމްބިއުލާންސްގައި ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންގޮސްފައި

އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ވަގުތުން ހުސްކުރަން އިސްރާއިލްގެ ސިފައިން އެންގުމާއި ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތު ކުދިން ނެރެ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އައްޝިފާގެ ނިއޯނޭޓަލް އައިސީޔޫގައި އިންކިޔުބޭޓަރުގައި ތިބި 39 ތުއްތު ކުދިންގެ ތެރެއިން  31 ކުއްޖަކު ވަނީ ރެޑް ކްރެސެންޓް އެމްބިއުލާންސްގައި ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އިސްރާއީލުން އައްޝިފާއަށް ދިން ހަމަލާގައި އިތުރު ހަ ކުއްޖަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އާއި އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް ތުއްތުކުދިން އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިއުމުން އިންކިއުބޭޓަރުތައް މަސައްކަތް ނުކޮށް ތުއްތު ކުދިން މަރުވާން ދޫކޮށް ނުލުމަށް ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެ ހުރިހާ ތުއްތު ކުދިންނަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އަޅާލުމެއް ނެތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ބުނި ގޮތުގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ އެ ރެއިޑްގައި ހަތިޔާރު ދައްކައިގެން އައްޝިފާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ހުސްކުރަން މުވައްޒަފުންނާއި ބަލި މީހުންނަށް  މަޖުބޫރުކޮށް، އެތައް ބަޔަކު ބިރުން ގޮސްފަ އެވެ. މިސްރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރަން ރޭވުމުގެ ކުރިން އެ ކުދިން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންދިޔައީ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހުންނަ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނަނީ އައްޝިފާ ހިފުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތުއްތު ކުދިން ނެރުމަށް ވަގުތުން އެންގުމުން، މި ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގެ އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތައް ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް