ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:15
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓަރަށް ރައީސް ފަތްކޮޅު އަރުވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓަރަށް ރައީސް ފަތްކޮޅު އަރުވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
އިމިގްރޭޝަނާއި ޑީއެންއާރު އަދި ޑްރަގް އެޖެންސީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް
 
13 ބަދަލެއް ވަނީ ގެނެސްފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދަށަށް އިމިގްރޭޝަނާއި ޑީއެންއާރު އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ ތެރެއިން އިމިގްރޭޝަން މީގެ ކުރިން ހިންގަމުން އައީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ހިންގަމުން އައީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ހިންގަމުން އައީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑީއެންއާރު ބަލަހައްޓަމުން އައީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށަށް ވަނީ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އަދި ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރު ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކުރިން ބަލަހައްޓަމުން އައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް އާއި ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ އާއި، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ޤައުމީ އަރުޝީފު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
މި ސަރުކާރުގެ ނައިބު ވަޒީރުންނާހުރެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށްވެސް ހަމަ ނޭވާއެއްލެވޭކަށް ނެތް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
މުރައިދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި