ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:46
ރައީސާއި ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި މަޝްވަރާކުރައްވަނީ
ރައީސާއި ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި މަޝްވަރާކުރައްވަނީ
ރާއްޖެ - ދެކުނު ކޮރެއާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ބުސާން މެޓްރޮޕޮލިޓަން ސިޓީގެ މޭޔަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
 
އިންސާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާ އާއި މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވޭ
 
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މޭޔަރ ވަނީ ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޮލްގެ ފަރާތުން ރައީސަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވާފަ
 
މަޝްވަރާކުރެވުނު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ ބުސާން މެޓްރޮޕޮލިޓަން ސިޓީގެ މޭޔަރ ޕާކް ހިޔޮންގ-ޖޫން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު ވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިކަމަށްޓަކައި، މޭޔަރ ޕާކް ހިޔޮންގ-ޖޫނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މޭޔަރ ވަނީ ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކް ޔޮލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒަށް ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިރާ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ، އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާ އަދި އިންސާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާ އާއި މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި، ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމާއި، ގަވަރނަންސްގެ އިތުރުން ސަލާމަތާގުޅޭ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތު ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒާއި މޭޔަރ ޕާކް ހިޔޮންގ-ޖޫން ވަނީ، މަޝްވަރާކުރެވުނު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް