ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:00
ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު ވާލިދު އަބޫ ޢަލީ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު ވާލިދު އަބޫ ޢަލީ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވަޒީރު ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ މި ވަގުތު ޣައްޒާގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން
 
އަޑު އުފުލުން މަތީ ދެމި ތިއްބެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައި

ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު ވާލިދު އަބޫ ޢަލީ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ މި ވަގުތު ޣައްޒާގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފަލަސްޠީނާ މެދު އޮތް ލޯބި ފެނި މި ހިތްދަތި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްޠީނުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުނަށް ވެދެއްވާ އޯގަތެރިކަމާއި ބަހައްޓަވާ ގާތްކަން ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު ވަނީ އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި މިކަން މިގޮތަށް ދަމަހައްޓަވައި ދެއްވުމަށާއި އަޑު އުފުލުން މަތީ ދެމި ތިއްބެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް