ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:22
މާލެ ފޮގްކުރަނީ
މާލެ ފޮގްކުރަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު
މިދިޔަ މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން 300ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
 
ޑެންގީ ހުންފަދަ، މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށާއި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ
 
ސެޕްޓެންބަރު 2023 ގައި 288 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯރޓް ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ސެޕްޓެންބަރު 2023 ގައި 288 ކޭސް، އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައި 305 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި 269 ކޭސް، އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި 660 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯރޓް ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރުވެފައިވާތީ، ޑެންގީހުން ފަދަ މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލި ތައް މަދުކުރުމަށާއ،ި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޑެންގީން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ނިވައިވާގޮތަށް ހެދުންއެޅުމާއި މަދިރި ލޯޝަން/ސްޕްރޭ އަދި މޮސްކިޓޯ ރެޕެލެންޓް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ހުސް ފުޅި/ދަޅު ފަދަ ފެން ހަރުލާ ތަކެތި، ގޯތިތެރެއާއި މަގުމައްޗަށް އުކައިނުލުމާއި، އަދި ފެން ހަރުލާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ ގިނައިން އަރާމު ކުރުމާއި، ގިނަގިނައިން ދިޔާއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ތިން ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ހުން އަންނަނަމަ، ނުވަތަ ދިޔާއެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ މާ ބޮޑަށް ވަރު ދެރަވާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް