ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:30
ކައިވެނި ޕޯޓަލް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ކައިވެނި ޕޯޓަލް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ކައިވެނި
ކައިވެންޏާ ގުޅުންހުރި ފޯމްތައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
 
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ ކައިވެންޏާ ގުޅުންހުރި ފޯމްތައް މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވިގެންދާނެ
 
ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފެމެލީ ކޯޓަށްވެސް މި ޚިދުމަތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ

ކައިވެންޏާ ގުޅުންހުރި ފޯމްތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ "ކާވެނި ޕޯޓަލް" އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ.

މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނުއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ކާވެނި ޕޯޓަލް އަކީ ކައިވެންޏާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ޢާންމުންނަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްއެކެވެ.

މި ޕޯޓަލްގެ ފޭސް 1 ލޯންޗް ކުރެވުމާއެކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ ކައިވެންޏާ ގުޅުންހުރި ފޯމްތައް މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

އަދި ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފެމެލީ ކޯޓަށްވެސް މި ޚިދުމަތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައ،ި ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައ،ި ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކާވެނި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން 60% އަކީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަ ހެޅޭ ފޯމުތައް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހަޅޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މި ޕޯޓަލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކޯޓުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކާވެނި ޕޯޓަލްއަކ،ީ ޔ.ޫއެނ.ްޑ.ީޕީ މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން ބްރިޓިޝް ހައިކޮމިޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޑިވެލޮޕްކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް