ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:05
ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް
ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނެތް - އުޝާމް
 
ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ދަނީ މި މައްސަލައިގައި ގަރާރެއްގެ ސިފަ ނެތް ކަމަށް ބުނަމުން
 
ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ދަނީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގައި ބުނާ ޤަރާރާއި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ ޤަރާރު ތަފާތުކަމަށް އުޝާމް ވިދާޅުވި

މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދަށް ބަލާލުމުން މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގައި ބުނާ ޤަރާރާއި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ ޤަރާރު ތަފާތުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުޝާމް މި ފަދައިން ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެ މައްސަލައިގައި ޤަރާރެއްގެ ސިފަ ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެކޮޅު ހަދަން ފެށުމުންނެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ 14 ދުވަސް ކުރިން އެކަން މަޖިލީހަށް އަންގަންވާނެ ކަމަށެެވެ. އަދި ގަރާރުގައި ދީބާޖާ އެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 167 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގަރާރުގެ ސިފަ ނެތުމުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މެންބަރު އުޝާމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތޯ ނޫންތޯ ބަހުސްކުރަމުން ދާކަަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މެދުގައި ސުވާލު އުފައްދާ ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ނަންގަވަމުންދާ އިރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރުތަކުގެ ވާހަކަ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ދެ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ބުނާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނާއިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ހިމެނޭކަން އުޝާމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނު އަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ޤަރާރުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމަށް ވާއިރު ޤާނޫނު އަސާސީގެ އެ ބުނާ ޤަރާރާއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 167 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގަރާރާއި އެއީ އެއް ބާއްވަތެއްގެ ގަރާރުތޯ ކުރަމުންދާ ބަހުސްގައި އޭނާ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އުޝާމް ވިދާޅުވީ 167 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގަރާރަކީ މަޖިލީހުން ކަމެއްގައި ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް ކަމަށެވެ. 167 ވަނަ މާއްދާގައި ހުށަހަޅާ ގަރާރަށް ހިނގާނީ ބިލުގެ މައްޗަށް ހިނގާ އުސޫލު ކަމަށް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ މެދު އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ނަމަ، ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަން ޖެހޭނެ ކަަމަށް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށް ފަހު ބަހުސްކޮށް، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިންމާ، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިގެން ނޫނީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލަންޖެހޭނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުން، ޗައިނާއިން މިކަމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލެއް ނެތް
ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ، ރައީސް ސާލިހުއާ އޮތް ގާތްގުޅުން ކަނޑާލުންވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު
މެއި 6ގައި ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ: މެންބަރު އާޒިމް
މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކޮށްދެއްވުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުން: ގާނޫނު އަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާ މުތުލަގަށް ނެތް ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
އިންޑިޔާއަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
ޑިޕްލޮމެސީއެއް، އަޚްލާގެއް ނެތް ވެރިންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަގު ވެއްޓުނީ ގައުމުގެ، ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ދިވެހީންނަށް!