ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:33
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރ
ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން
މަރާމާތަށް ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް ބަންދުކުރެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
އައު އިސްލާހާއެކު، ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް ދެ އަހަރުދުވަހަށް މަރާމާތަށް ބަންދުކުރެވޭނެ
 
ކުރިން ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް މަރާމާތަށް ބަންދުކުރެވެނީ 18 މަސްދުވަހަށް
 
މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީ ހިންގަން ފެށިފައިނުވާނަމަ، މިނިސްޓްރީން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނެ

މަރާމާތައް ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް ބަންދު ކުރެވޭނެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި މިހާރު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ނުވަތަ މަރާމާތަށް ތަނެއް ބަންދުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ދެ އަހަރުދުވަހަށެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރިން ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް މަރާމާތައް ބަންދު ކުރެވެނީ 18 މަސް ދުވަހަށެވެ.

މި އިސްލާހުގެ ދަށުން، ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން، ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ އިތުރު އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ދެވޭނެއެވެ. ކުރިން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބަންދުކުރާ ތަންތަނުން ހުށަހަޅާ ވަރކް ޕްލޭނުގައި ވާ މަސައްކަތުގެ 50 އިންސައްތަ ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ، 12 މަސްދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީއަށް ދެވޭއިރު، އަލަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންވަރަށް ބެލުމެއްނެތި، މަސައްކަތް ނިންމަން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެއެވެ.

Advertisement

މި ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ތިން އަހަރުދުވަހެވެ. އަދި ފަޅެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 4 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް އައު އިސްލާހާއެކު، މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެ ތަނެއް ހިންގަން ފެށިފައިނުވާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭނެއެވެ.

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭއިރު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް، މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތްތެރިން ތަނުގައި ތިބިކަން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ރިޕޯޓެއް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔަރެއްގެ ނުވަތަ އިންޖިނިއަރެއްގެ ސަރޓިފިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވަރކްޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި، ކޯޓު ހުކުމަކާ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ގުޅިގެން "ހެޑްލީޒް ރައިޓްސް" އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުވާ ހާލަތުގައި އެ ތަނެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ "ހެޑްލީޒް ރައިޓްސް" ބަދަލުކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަމަށްވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް