ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:22
ވ. ފެލިދޫ
ވ. ފެލިދޫ
ގޫގުލް
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް
ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި
 
ފެލިދޫ ކައުންސިލުން އަމަލުކުރިގޮތާމެދު އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
 
ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމުން، ކައުންސިލުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި

ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ޚިދުމަތް ނުދޭގޮތަށް ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އަނބިންނާއި ފިރިން އަދި ދަރިންނަށް ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރަން، ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި އޮތުމުން، އެ ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ ދަރަނި އަދާކޮށް ނިންމުމަށް އިތުރު 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު، މުއްދަތުގެ ފަހުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިންނާއި ފިރިން އަދި ދަރިންނަށް ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްނުދިނުމަށް، 2023 ނޮވެންބަރު 01 ވަނަ ދުވަހު ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ، ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި ވާކަމަށް އެ ކައުންސިލުގެ އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ލިބިފައިވާ ބާރެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އަދި ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަންވާނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ އަދި އާންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިދާރާތަކަކަށް ވާއިރު، ކައުންސިލްތަކުގެ ނިންމުންތައް ވާންނާނީ މި މަގުސަދު ޙާސިލްވާނެ ގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހުރިހާ ކައުންސިލަކުންވެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކޮށް، އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވައި، އަދި ކައުންސިލްތަކުން ނިންމާ ކަންކަމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، އެ ފައިސާ ނުލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ، ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައި ނިމެންދެން، ކައުންސިލުން ދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުދޭން އެ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އިން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެލްޖީއޭއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްތަކުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި މަދަނީ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ނުދެއްކުމަކީ އެ އޮތޯރިޓީން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާލީގޮތުން ނުހަނު ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެލްޖީއޭއިން ބުނީ ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ އެންމެ އަސާސީ އަދި އާންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައި ވާއިރު، ކައުންސިލު އިދާރާއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު މަހުރޫމްކުރެވޭނީ ގާނޫނީއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާނެހެން ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން، އެކަންކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް