ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:23
ބާތިލް ވޯޓު ވަރަށް ގިނަ، ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ: އެޗްއާރްސީއެމް
ބާތިލް ވޯޓު ވަރަށް ގިނަ، ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ: އެޗްއާރްސީއެމް
އެޗްއާރްސީއެމް
ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ މައްސަލަ
ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ މައްސަލަ: ނިންމުން ބާތިލުކުރަން އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގައިފި
 
އެފަދަ ބާރެއް ކައުންސިލަށް ނެތް ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނޭ

ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އަނބިން، ފިރިން އަދި ދަރިންނަށް ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ނުދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލް ކުރަން ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގައިފިއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ބާޠިލު ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/6 (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލަށް 2023 ނޮވެމްބަރު 5 ވަނަ ދުވަހު އަންގާފަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަމަށާއި އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ އިއުލާނެއްގައި ފެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާވާތީ އެ ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ ދަރަނި އަދާކޮށް ނިންމުމަށް އިތުރު 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު، މުއްދަތުގެ ފަހުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން، ފިރިން އަދި ދަރިންނަށް ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްނުދިނުމަށް 2023 ނޮވެންބަރު 01 ވަނަ ދުވަހު ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟްނުވާ ގޮތުގެމަތީން ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ދީމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުއެއްގައި މިފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްނުދީ ހިފެހެއްޓިދާނެ އެއްވެސް ޙާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ވެސް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްނުދީ ހިފެހެއްޓިދާނެ ޙާލަތެއް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ކައުންސިލުގެ އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ލިބިފައިވާ ބާރެއް ނޫންކަމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަންވާނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި، ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ އަދި އާންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިދާރާތަކަށް ވާއިރު، ކައުންސިލްތަކުގެ ނިންމުންތައް ވާންނާނީ މި މަޤްސަދު ޙާސިލްވާނެ ގޮތަށް ނިންމަވާ ނިންމުންތަކަށް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހުރިހާ ކައުންސިލަކުން ވެސް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވާ އަދި ކައުންސިލްތަކުން ނިންމާ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި