ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:42
ވ.ފެލިދޫ
ވ.ފެލިދޫ
ގޫގުލް
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ މައްސަލަ
ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ މައްސަލަ:އެލްޖީއޭގެ އެދުމަކީ ހައްގަކުން އެއްވެސް މީހަކު މަހްރޫމު ނުކުރުން
 
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމުން ކައުންސިލުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
 
އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ނިމެންދެން ކައުންސިލުން ދޭ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނުދޭން އެ ކައުންސިލުން ނިންމި
 
އެހެން ނަމަވެސް އެލްޖީއޭ އިން ވަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ހައްގަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ފަދައިން ނިންމެވުންތައް ނިންމުމަށް އެދިފައި

ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، އެ ފައިސާ ނުލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ނިމެންދެން ކައުންސިލުން ދޭ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނުދޭން އެ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

އެލްޖީއޭ އިން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްތަކުން ލިބިގަންނަ ހިދުމަތްތަކާއި މަދަނީ މުއާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ނުދެއްކުމަކީ އެ އޮތޯރިޓީން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާލީގޮތުން ނުހަނު ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެލްޖީއޭ އިން ބުނީ ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ އެންމެ އަސާސީ އަދި އާންމު ހިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައިވާއިރު، ކައުންސިލު އިދާރާއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކުން މަހުރޫމްކުރެވޭނީ ޤާނޫނީއަސާސީއާއި ޚިލާފުނުވާނޭހެން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން އެކަންކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެން ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ކައުންސިލާއި އާންމު ފަރާތްތަކާ މެދު ކުރެވޭ މަދަނީ މުއާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅެންވާނީ އެފަދަ މުއާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބަޔާންކުރާ ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް އެލްޖީއޭ އިން ބުންޏެވެ.

އެހެން ކަމުން އެލްޖީއޭ އިން ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ މަދަނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ނާންނާނޭހެން، ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުވާނޭހެން ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

އަދި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާ ނިންމުމެއް ކައުންސިލަކުން ނިންމުމުގެ ކުރިން އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މުނިސިޕަލް ޤަވާޢިދުތައް ކައުންސިލްތަކުން ފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރުމަށް ވެސް އެލްޖީއޭ އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރުން ދަނީ ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ގަނޑުބަނޑުކުރަމުން - އެމްޑީޕީ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީއެއް ހަދަން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މައްސަލަ ނުގެންދިޔައީ ކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެތީ: ޒުލްފާ
އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ދަތިކުރަން ތާއީދެއްނުކުރަން: ރައީސް
ރައީސްގެ ނުފޫޒު އެލްޖީއޭ އަށް، މިއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުނޑާލުމުގެ ބޮޅެއް!
ކައުންސިލުގެ ބަޔާނަށް ދެއްވާނެ ރައްދެއް އޮތްތޯ ރައީސް އަރިހުގައި ދެންނެވިން، ރައީސް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރައްވަމޭ: އެލްޖީއޭ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އިދިކޮޅު ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
ފެލިދޫގެ ޒަމާނީ އިންޖީނުގެއިން ރަށަށް ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި
ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި