ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:16
މިފްކޯގެ ފްލީޓާ އަލަށް ގުޅޭ ޖަޒީރާ 106
މިފްކޯގެ ފްލީޓާ އަލަށް ގުޅޭ ޖަޒީރާ 106
މިފްކޯ
މިފްކޯ
މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް މި މަހުގެ 19ގައި އިތުރު ބޯޓެއް!
 
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 4 ބޯޓެއް ވަނީ ގަނެފައި
 
މިއީ 200 ޓަނު މަސް ރައްކާ ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބޯޓެއް
 
ޖަޒީރާ 106 ގައި ދުވާލަކު 60 ޓަނު ބްރައިން ފްރީޒް ކުރެވޭނެ

މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އިތުރަށް ގެންނަ 3 ބޯޓުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ތައިލެންޑުން ދަތުރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މިފްކޯއިން ބުނީ "ޖަޒީރާ 106" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އެ ބޯޓު ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރު ފެށީ މި މަހުގެ 4ގައި ކަމަށެވެ. އަދި 19 ނޮވެމްބަރު ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ދުވަހު އެ ބޯޓު ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މިފްކޯއިން އެ ކުންފުނީގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރާ އިތުރު ދެ ބޯޓަށް ދީފައިވަނީ "ޖަޒީރާ 104" އަދި "ޖަޒީރާ 105" އެވެ. މި ދެ ބޯޓު ވެސް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ޖަޒީރާ ސީރީޒްގެ މި ބޯޓުތަކުގެ ކޮންމެ ބޯޓަކުން ދުވާލަކު 60 ޓަނު ބްރައިން ފްރީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި 200 ޓަނު މަސް ރައްކާ ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެންދާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ތިން ބޯޓާއެކު މިފްކޯއަށް ދުވާލަކު އިތުރަށް 180 ޓަނުގެ މަސް ގަތުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އަލަށް ގެންނަ ޖަޒީރާ ސީރީޒްގެ ތިން ބޯޓު މިފްކޯގެ ފްލީޓާ ގުޅުމުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިފްކޯއިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފްލީޓު ބޮޑުކޮށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މިއަހަރު 4 ބޯޓު ގަނެފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓު "ޖަޒީރާ 103" ވަނީ މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖެ ގެނެސް އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފައެވެ. އެ ބޯޓުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި މަސްކިރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޖަޒީރާ 103 އަކީ ދުވާލަކު 120 މެޓްރިކްޓަނުގެ މަސްގަނެ ފިނިކުރުމާއި ޖުމްލަ 420 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބޯޓެކެވެ. މި ސީރީޒްގެ ހަމަ އެއް ކެޕޭސިޓީގެ ބޯޓެއް ގެނެސް 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ހިނގަމުންދާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެރިއަރ ބޯޓުތަކާއެކު ޖުމްލަ ހަ ބޯޓު އެ ކުންފުނީގެ ފްލިޓަށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ. އަދި ކޫއްޑޫގެ މަސްގަތުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޝިފްޓަކަށް 120 ޓަނުގެ ފްރީޒިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަލަށް ގާއިމު ކުރާ ތިނަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ތިނަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަކީ ވެސް ޝިފްޓަކަށް 120 ޓަނުގެ މަސް ގަނޑުކުރެވޭ 1000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރާ ސެންޓަރެކެވެ. ދެ ސައިޓަށް ވެސް ބޭނުންވާ ބިލްޑިންގ ސްޓްރަކްޗަރާއި މެޝިނަރީޒްތައް ގެންގޮސް، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
އަމީރުގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ 185 މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއަށްވުރެ މާ ދަތީގައިވެސް ފައިސާ ދޫކުރި
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ކަންބޮޑުވުންތަކަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި