ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:44
ޓްރެފިކް މޮނީޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓްރެފިކް މޮނީޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
އެކްސިޑެންޓްތައް
ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ އަދަދު 18000ށްވުރެން ގިނަ: ނައިބުރައީސް
 
ފާއިތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ، އެންމެ ފުން ހިތާމައެއް ގެނުވީ މަގުމައްޗާއި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުތަކުގެ ޚަބަރުން

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ އަދަދު 18000ށްވުރެން ގިނަ ކަމަށް ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

85 އަދި 86 ވަނަ ޓްރެފިކް މޮނީޓާސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ 18000ށްވުރެން ގިނަ އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެެއިން ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަގުމަތީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ނުހިނގާ ދުވަހެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ، އެންމެ ފުން ހިތާމައެއް ގެނުވީ މަގުމައްޗާއި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުތަކުގެ ޚަބަރުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކްސިޑެންޓުގެ ނުރައްކާ ބޮޑީ ހަމައެކަނި މާލޭގައާއި ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓުތަކުގެ ނުރައްކާ ކުދި ރަށްރަށުގައި ވެސް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މަގުމަތީގެ އަމާންކަން ކަށަވަރުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެެވެ.

ޓްރެފިކް މޮނީޓާސް ޕްރޮގްރާމް ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ ގިނަ ކުދިންނަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށާއި ސަމާލުވުމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ މިފަދަ ފުުރުސަތުތަކީ ވަރަށް މުހިންމު ފުރުސަތުތައް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވި އެއްޗެހީގެ ބޭނުން ހިފުމަށާއި ސްކޫލުން ނިކުންނަ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ މަގުމަތީގެ ޤަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ބޯލަނބާ ކުދިންތަކަކަށްވުމަށް ނައިބުރައީސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް