ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:39
މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ
ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބޭނުންވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސަތެއްގައި މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވަން، އެހެންވެ މައްސަލަ ދިގުދަންމަނީ: އަލީ ނިޔާޒު
 
ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ވަޑައިގެންނެވުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ހިންގާތީ ގިނަ މެމްބަރުން އެކަމާ ނުރުހޭ
 
މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި ބޭއްވުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ލިބިގެން ނުވޭ

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބޭނުންވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސަތެއްގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވަން ކަމަށާއި އެހެންވެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ދިގުދެންމުމުގެ ވިސްނުން އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ބޭނުންފުޅުވަނީ އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން މަޖިލީހަށް ވައްދާފައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެގޮތަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިމިގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި ބޭއްވުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ގެނައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސަތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ހުވާކުރައްވަން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާއެކު "އަންޑަސްޓޭންޑިން" އެއް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކަންކަން ވަމުންދާ ގޮތުން ނޮވެމްބަރު 17 އާ ހަމައަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ދިގު ދެންމުމުގެ ވިސްނުން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެމްބަރުން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭރުން އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު 17 އާ ހިސާބަށް މައްސަލަ ދިގު ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ޑިމޮކްރެޓުންގެ އެބައޮތް. ނަމަވެސް އެއީ ރަސްމީކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެނގުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާ މިސްރާބަށް ބަލާއިރު އެއީ މިކަން ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ގަބޫލުކުރެވޭ.
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ބަދަލުވި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ކުރަން ނިންމި ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ހިންގާތީ ގިނަ މެމްބަރުން އެކަމާ ނުރުހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި މަސައްކަތްތައް ހުރި އިރު މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަންކަން ނިންމަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވުން ކަމަށް ވެސް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކި ފަހަރުމަތިން އެޖެންޑާ ކުރިނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ސަލާމް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާތައް ނުބޭއްވެއެވެ. މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ހޯމަ ދުވަހު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް