ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:27
 ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް)
ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް)
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ
ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑު ކުރި މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަނަށް
 
ރަޝިއާގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އާރްއޯސީ) އިން އެ މައްސަލަ ސީއޭއެސްގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާކަން އެ އިދާރާ އިން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފައި

ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމި ނިންމުން، ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ރަޝިއާގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އާރްއޯސީ) އިން އެ މައްސަލަ ސީއޭއެސްގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާކަން އެ އިދާރާ އިން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ.

އައިއޯސީން ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ނިންމީ، ރަޝިޔާ އިން ޔުކްރެއިން އަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންމެހައި ކުޅިވަރުތަކުން ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، ފަހުން ވަނީ އެކަމަށް ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ލުއި ތަކެއް ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އައިއޯސީގެ ވިސްނުން ހުރީ، ރަޝިޔާގެ ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ ޓީމުތަކަށް މުބާރާތްތަކުންް ފުރުސަތު ދޭން ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެ އިދާރާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސީއޭއެސް އިން ނިންމާ ނިންމުން ވެގެން ދާނީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ އިދާރާ އިން ނިންމާ މައްސަލަ ސްވިސް ފެޑެރަލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވެސް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި އޮވެ އެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެ ނަމަ، ސީއޭއެސް އިން މައްސަލަ ނިންމިތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއް ނެތް ނަމަ، އެ ނިންމުން ވެގެންދާނީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް