ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:59
ޗިކަން ނަގެޓްސް
ޗިކަން ނަގެޓްސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޗިކަން ނަގެޓްސްގައި މައުދަންގެ އެތިކޮޅުތަކެއް
މައުދަންގެ އެތިކޮޅުތަކެއް ހިމެނޭތީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޗިކަން ނަގެޓްސް ބާޒާރުން ނަގައިފި
 
އެމީހުންގެ ނަގެޓްސްއާމެދު ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވަނީ، ނަގެޓްސް ބޭނުންކުރި ބައެއް ކަސްޓަމަރުންގެ އަނގަ ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން

އެކުންފުނިން އުފެއްދި ޗިކަން ނަގެޓްސްގައި މައުދަންގެ އެތިކޮޅުތަކެއް ހުރިކަން އެނގުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަގެޓްސް ބާޒާރުން ނަގަމުންދާކަމަށް، އެމެރިކާގެ މީޓް ޕްރޮސެސަރ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޓައިސަން ފުޑްސްއިން ބުނެފިއެވެ. މިގޮތުން 13،600 ކިލޯގެ ނަގެޓްސް އަނބުރާ ނަގަން ޖެހިފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. މިނަގެޓްސްތައް ވަނީ، ޓައިސަން ފުޑްސްގެ އެއް ފެސިލިޓީއެއްގައި އުފެއްދުމަށްފަހު އެމެރިކާގެ ނުވަ ސްޓޭޓެއްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފޮނުވާފައި ކަމަށްވެއެވެ.

އެމީހުންގެ ނަގެޓްސްއާމެދު ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވަނީ، ނަގެޓްސް ބޭނުންކުރި ބައެއް ކަސްޓަމަރުންގެ އަނގަ ކެނޑި، ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ދެންވެސް އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަވަހަށް ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ތަނަކަށް ގޮސް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެމެރިކާގެ ފުޑްސޭފްޓީ އެންޑް އިންސްޕެކްޝަން ސަރވިސްއިން ދަނީ އަންގަމުންނެވެ. 

ޑައިނަސޯގެ ބައްޓަމަށް ހަދާފައިވާ މިވައްތަރުގެ ޗިކަން ނަގެޓްސްއަކީ ބާރަށް ވިކޭ، މަގުބޫލު ބާވަތެއްކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކަށް އޮންނަނީ 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2024އެވެ.

މިބާވަތް މިހާތަނަށް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެތަކެތި އަވަހަށް ނައްތާލުމަށްފަހު އެކުންފުންޏަށް ގުޅުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ޓައިސަން ފުޑްސްއަކީ ސޭލްސްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު، އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުޏަށް ވީނަމަވެސް، މިއީ މިގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ ބާވަތެއް ބާޒާރުން ނަގަންޖެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުވެސް އެކުންފުނިން އުފެއްދި ގްރައުންޑް ބީފް ނުވަތަ ހިމުންކުރި ގެރިމަހުގައި ލޯގަނޑު ކޮޅުތަކެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ހުރުމުން، އެތަކެތި މާކެޓުން ނަގާފައިވެއެވެ.

އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް އެކުންފުނިން އުފެއްދި ޗިކަން ނަގެޓްސްތަކެއްގައި ނޫކުލައިގެ ރަބަރުކޮޅުތަކެއް ހުރިކަން އެނގިގެން ބާޒާރުން ނަގާފައި ވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް