ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:57
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތަނީ ބްލިންކެންއާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތަނީ ބްލިންކެންއާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
-
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
ރައީސް އައްބާސް އެދިވަޑައިގަތްނަމަވެސް، ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެމެރިކާއިން އެއްބަހެއްނުވޭ
އެމެރިކާއިން އޮތީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާ ގޮތަކަށް ނޫން
އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން 10،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި

ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާއި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތަނީ ބްލިންކަން ބައްދަލުކުރައްވައި، ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވޭނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް، ރާމަﷲގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް އައްބާސް ވިދާޅުވީ، ފަލަސްތީނު އޮތޯރިޓީން ޣައްޒާގެ ވެރިކަމަށް އެނބުރި ދެވޭނީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް ފުރިހަމަ ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދައިގެންކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޣައްޒާއަށް، ޔަހޫދީ ދައުލަތުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން 10،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވާކަމަށާއި، ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވަމުން ގެންދަވާ އަރަބި ލީޑަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއް ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުރު ވަގުތުކޮޅަކަށް ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މާ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުނެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމެރިކާއިން ހުށަހެޅީ، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޣައްޒާއަށް ވެއްދުމަށް އެކަނި ހަމަލާތައް ހުއްޓުވޭނެގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިނުގެން، ރައީސް އައްބާސް އެދިވަޑައިގަތީ އެހެން އަރަބި ގައުމުތަކުން އެދޭގޮތަށް، މިހާރުން މިހާރަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށެވެ.

- ކޮމެންޓް