ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:01
އެމްއެންޔޫއިން ހިންގި ވޯކްޝޮޕެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޔޫއިން ހިންގި ވޯކްޝޮޕެއްގެ ތެރެއިން
އައިޝަތު މުހައްމަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ
ޔޫކޭގެ ކިއުއޭއޭއިން ދެވޭ ގްލޯބަލް ކޮލިޓީ އެކްރެޑިޓޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ހާސިލްކޮށްފި
 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހުރީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި
 
މިގްލޯބަލް އެކްރެޑިޓޭޝަނަކީ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނޭ އެކްރެޑިޓޭޝަނެއް

މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކޮލިޓީ ކަށަވަރުކުރާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިވަން އިދާރާއެއް ކަމަށްވާ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެޖެންސީ ފޯ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން (ކިއުއޭއޭ) އިން ދެވޭ ގްލޯބަލް އެކްރެޑިޓޭޝަން، 'އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލިޓީ ރިވިއު'، (އައިކިއުއާރ) ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއިން ހާސިލްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޔޫއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ޝަރަފުވެރި ގްލޯބަލް އެކްރެޑިޓޭޝަނަކީ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާނޭ އެކްރެޑިޓޭޝަނެކެވެ.

މި ރިވިއު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފުރިހަމަކުރުމުން ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބަލއިގަންނަ މުވައްސަސާއަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން، ކިޔުއޭއޭގެ ފުލް މެމްބަރަކަށްވުމަށް ޝަރުތު ހަމަވެގެން ދެއެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިރިވިއުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގެންނައިދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާއި، މަންހަޖުތައް ފަރުމާކޮށް މުރާޖައާ ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި، ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓްއަށް އަމަލުކުރާ މެކޭނިޒަމްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހުރީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައިކަން އެފަރާތުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަދި މިރިވިއުއަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ހުށައެޅި ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ޑޮކިޔުމަންޓަށް ބިނާކޮށް ކިއުއޭއިން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މުވައްޒަފުންނާއި، ދަރިވަރުންނާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސްލަހަތުހުރި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަފާތު ހެކިތައް ހޯދާފައިވާކަމަށްވެސް އެމްއެންޔޫއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި މައުލޫމާތައް ބިނާކޮށް ކިއުއޭއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯރޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއަކީ އީއެސްޖީގެ 1 ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10 މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މިންގަނޑަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތޭ ޔުނިވަސިޓީއެއްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް