ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 09:35
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތު
ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް 4 ކަމެއް
 
ބަޖެޓް ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 5 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެހެން ހިފެހެއްޓުން ހިމެނޭ
 
2026 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި (ގެރެންޓީ ނުހިމަނާ) ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 95 އިންސައްތައަށް ތިރިކުރުން ހިމެނޭ

މެދުރާސްތާގައި ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ފިސްކަލް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އިންތައް ކަނޑައެޅުމަށް 4 ކަމެއް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިިފިއެވެ.

އަންނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މެދުރާސްތާގައި ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ފިސްކަލް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އިންތައް ކަނޑައެޅުމަށް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2024-2026 ގައި 4 ފިސްކަލް ކަމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2026 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި (ގެރެންޓީ ނުހިމަނާ) ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 95 އިންސައްތައަށް ތިރިކުރުމެވެ. އަދި ބަޖެޓް ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 5 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެހެން ހިފެހެއްޓުމާއި، ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ ދަރަނި ދަށް ދާނެ މިސްރާބުގައި ހިފެހެއްޓުން އަދި ރިކަރަންޓް ހަރަދު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ (ހިލޭ އެހީ ނުހިމަނާ) އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ ފުރަތަމަ އެންކަރގައި ކަނޑައެޅީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ސިދާ ދަރަނި ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 100 އިންސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުމަށެވެ. އަދި މި އަހަރު ހުށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި އަމާޒު އައުކޮށް، 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި 95 އިންސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ، ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރެވިއްޖެނަމަ ފާއިތުވި އަހަރު ހުށަހެޅި އަމާޒު ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ އެންކަރއަކަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި މެދުރާސްތާގައި ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް 5 އިންސައްތައިން ދަށުގައި ހިފަހައްޓަން ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް. 2023 ވަނަ އަހަރު މި އަމާޒު ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ ސަބްސިޑީގެ ނިޒާމަށް ހުށަހެޅި ބަދަލުތައް މިއަހަރު ތަންފީޒުނުކުރެވި ލަސްވުމާއެކު، ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު އިތުރުވުމާއި، އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު އިތުރުވުމާއި، އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ބާރަށް ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް ތަންފީޒުވަމުންދިއުމާއެކު ޕީއެސްއައިޕީގެ ހޭދަ އިތުރުވެގެންދިއުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ، މިއަހަރުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި މި އެކައަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވާކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިއަހަރު ހުށަހަޅައިފައިވާ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ އެންކަރއަށް، މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއާ އަޅާބަލާއިރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މެދުރާސްތާގެ ބޭސްލައިން އާމްދަނީ އަދި ހަރަދުގެ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު، ފިސްކަލް އެންކަރތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން ކަމުގައި ބަޖެޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް