ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:03
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ ފަށައިފި
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް
 
ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ސުޒުކީ 175 ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނެއް ލިބޭނެ
 
ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކޮންމެ 5,000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" މިއަހަރުވެސް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ފައްޓަވައިދެއްވީ ބުދަ ދުވަހު އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު ޝޯރޫމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓާއެކު އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ޑިސްކައުންޓް ދެވޭ ޕްރޮޑަކްޓުތަކަކީ ސުޒުކީ އަދި ޔަންމާ އިންޖީނާއި، ސްޓަރން އައިޓަމްސްއާއި، ސްކޮޓް ބޭޑަރ ރެސިން އާއި ސްކޮޓް ބޭޑަރ ޖެލްކޯޓްސް އަދި ޕިގްމެންޓްސްއާއި ޔަންމާ ޖެންސެޓްސްއާއި ސްޕެއާރ ޕާރޓްސްއާއި އެކްސަސަރީޒްއާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭހާއި މެރޯލް އަދި ލުބްރިކަންޓްސް އިންނެވެ.

އެމްޓީސީސީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކޮންމެ 5,000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދ،ި ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ނެގޭ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ސުޒުކީ 175 ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

"ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ 2023" އަމާޒުކޮށްފައިވާނީ އޮޑިވެރިންނާއ،ި މަސްވެރިންނާއ،ި އިންޖިނޭރުންނާއ،ި ފަތުރުވެރިކަމާއި އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި ރޭވިފައިވާ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައ،ި މާލޭ ބަނދަރު ސަރަޙައްދާއި ހުޅުމާލޭ ބަނދަރު ސަރަޙައްދާއި ތިލަފުށީ ޑޮކްޔާރޑް އަދި ރ. އަލިފުށ،ި ރ. ވާދ،ޫ ތ. ހިރިލަންދ،ޫ ތ. ތިމަރަފުށ،ި ތ. ދިޔަމިގިލ،ި ދ. ކުޑަހުވަދ،ޫ ކ. މާފުށ،ި ކ. ގުޅި އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު ސައިޓުތަކުގައި އައުޓްޑޯ އިވެންޓް ބޭއްވުމާއި ޒިޔާރަތް ކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނި ގޮތުގައި އެކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ އަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކިއެކި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ބޭއްވުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އިންޖީނުތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޓެކްނިކަލް ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި، ހިންގަމުންދާކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް